De landbouw(jeugd) voelt zich aan handen en voeten gebonden door een onzekere toekomst

Vlaams Gewest: RUP Sint-Lievens-Houtem en het kottembos “Meer dan 400 hectare landbouwgrond bedreigd

De Vlaamse Regering gaf op 12 maart 2021 principieel haar goedkeuring aan het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Sint-Lievens-Houtem en Kottembos’. Het plan bevat de toekomstvisie voor een groot gebied van 3.350 ha tussen E40 en N42 op grondgebied van de gemeenten Erpe-Mere, Herzele, Lede, Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem, Wetteren en Zottegem. Met het plan duidt minister Demir bijkomend 170 ha aan voor extra natuur en bos en schrapt ze tegelijk 19 ha watergevoelig woonuitbreidingsgebied in het kader van de Blue Deal en de bouwshift

Zondag protesteerde de landbouw(jeugd), ze voelen  zich aan handen en voeten gebonden door een onzekere toekomst van het rub Sint-Lievens-Houtem en Kottembos landbouw bedrijf overnemen van ouders is onzeker.

Bedrijfsgilde Oosterzele én Boerenbond hebben de afgelopen weken en dagen tot in de nachtelijke uurtjes samen met onze lokale land- en tuinbouwers het ontwerp van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Sint-Lievens-Houtem en Kottembos grondig doorgenomen tot op perceelsniveau!

Het omvangrange complexe dossier én het feit dat het openbaar onderzoek nu net georganiseerd werd in de aller drukste periode van het jaar voor onze boeren gezien nu alles moet geplant en gezaaid worden op het land! De boeren vragen zich af waar het naartoe gaat en moet met onze land- en tuinbouw in Vlaanderen en in Oosterzele en de omliggende gemeenten die mee opgenomen werden in dit plangebied? In elk structuurplan, zowel in het Structuurplan Vlaanderen, het Provinciaal Structuurplan als in het gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, staat geschreven dat landbouwalle kansen moet krijgen! Er heerst dan ook een grote bezorgdheid en men heeft grote bedenkingen bij wat er zo mooi” omschreven staat in alle structuurplannen in tegenstelling met wat men nu in werkelijkheid tot uitvoering wil brengen. Als men dan toch de landbouw alle kansen wil geven voor de toekomst, waarom worden er dan 95 ha agrarisch gebied geschrapt? Om nog maar te zwijgen over al die kleine percelen die niet mee opgenomen zijn als wijziging, maar die vandaag op het gewestplan effectief Agrarisch of Landschappelijk Waardevol Agrarisch Gebied zijn en nu de bestemming

Natuurgebied krijgen. Hoe en waar moeten boeren nog boeren als ze niet meer over de nodige gronden kunnen beschikken en er nu opnieuw maar eens op de kap van de landbouw meer dan 95ha landbouwgebied in onze streek verdwijnt! Maar dit is niet alles. Er wordt 166ha natuurgebied bij gecreëerd en hier bovenop worden ook nog eens 41 ha landbouwgebied gekleurd als Agrarisch

Gebied met overdruk natuurverweving! Uiteraard zijn de boeren blij dat dit Agrarisch Gebied bestendigd wordt, MAAR de voorwaarden die gekoppeld worden aan dit overdrukgebied zijn nefast voor de toekomst van deze bedrijven! In deze gebieden mag de landbouwer bv. geen enkel gebouw meer oprichten. Hierdoor zijn er een aantal bedrijven, waarbij de volgende generatie reeds staat te trappelen om over te nemen of net ingestapt is, die toekomstgericht geen enkele stal of ander noodzakelijk gebouw voor de uitbating kunnen oprichten. We spreken hier niet alleen over uitbreiding en vergroten … Wat als wetgevingen nog meer verstrengen en er meer oppervlakte huisvesting per dier nodig is? Dan wil dit concreet zeggen dat die landbouwer zijn stal niet meer kan uitbreiden om zijn huidig aantal dieren te kunnen huisvesten en zelfs zal moeten inkrimpen! De getroffen landbouwers hebben ondertussen slapeloze nachten achter de rug … Welke consequenties zullen deze Agrarische Gebieden met overdruk natuurverweving hebben in de toekomst? Wat als deze gelijk geschakeld worden met natuurgebied of dit de eerste gebieden zijn die toekomstgericht omgezet worden in natuurgebied? Dit heeft grote gevolgen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning, het onbekend PAS-verhaal, C02 uitstoot,
hernestings normen enz. Met andere woorden verstrekkende gevolgen voor het verder bestaan van onze familiale land- en tuinbouwbedrijven in onze streek! Boeren leven én werken in en met de natuurt Vanuit de sector worden er reeds grote inspanningen geleverd op vlak van milieu, natuur en landschapsbeleving. Eerlijk gezegd, werd de impact van dit GRUP aanvankelijk een beetje onderschat, tot wanneer we elke individuele bedrijfssituatie onder de loep genomen hebben, Gelukkig konden we ten volle rekenen op de deskundigheid en ondersteuning van onze consulente, de ambtenaren en bevoegde schepen in deze complexe materie om grondig onderbouwde bezwaren en opmerkingen te formuleren. Bij het volgen van de gemeenteraadszitting waren we dan ook echt verbouwereerd en teleurgesteld te horen dat het advies van de raadsman van de gemeente om alsnog tijdig een advies uit te brengen en een sterker signaal te kunnen geven namens de gemeenteraad niet gevolgd werd. Blijkbaar was het belangrijker om een punt te maken over het volgen van procedures, punten en komma’s dan waarover het écht gaat. … Men zegt wel dat men achter de boeren staat en de familiale landbouwbedrijven wil steunen in onze gemeente, maar het blijft enkel bij woorden. Op het moment dat er moet gestemd worden om een advies te
kunnen geven met de voltallige gemeenteraad voegt men NIET de daad bij het woord,,, Spijtig dat deze kans verkeken is om tijdig binnen de procedure een advies uit te brengen. De
boeren blijven in de kou zijn. Wij zijn niets met woorden, maar met daden …. Enkel woorden verzekeren onze toekomst niet! We willen bestaanszekerheid en
ontwikkelingskansen voor onze en de volgende generaties!Wij boeren met hart en ziel en willen produceren voor “lokaal” maar geef ons dan ook de ruimte!

Bezwaar
Het schepencollege heeft alvast negatief advies gegeven voor de plannen. “Wij houden vast aan onze visie die al vastgelegd werd in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Wij willen volop voor onze landelijkheid gaan. Wat is een landelijke gemeente zonder boeren? We steunen de familiale land- en tuinbouwbedrijven die alle uitbreidingskansen en bestaanszekerheid moeten krijgen”, aldus het schepencollege Oosterzele.