‘Ook met ambitieus investeringsplan blijven financiën stad Geraardsbergen gezond’

De oppositie maakt zich zorgen


Geraardsbergen. Lokaal Bestuur Geraardsbergen stelde tijdens de gemeenteraad van 21 december 2021 de tweede aanpassing van haar meerjarenplan 2020-2025 voor. Het initiële plan uit 2019 werd op verschillende vlakken bijgesteld. ‘Heel wat aanpassingen zijn rechtstreeks gelinkt aan de coronacrisis, de daaraan gekoppelde acties, misgelopen inkomsten en uitgestelde of niet-uitgevoerde werken. Tegelijk blijft het lokaal bestuur sterk inzetten op investeringen. De eindbalans is echter positief en het lokaal bestuur blijft structureel financieel gezond’, aldus burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Exploitatiebudget
In het aangepast meerjarenplan bedragen de exploitatie-uitgaven 353 miljoen euro over de volledige legislatuur 2020-2025. De uitgaven lopen op van 52 miljoen euro in 2020 tot 62 miljoen euro in 2025.

56% besteden we aan bezoldigingen, 20% aan de aankoop van goederen en diensten, 13% aan werkingssubsidies aan bv. politie- en brandweerzone, 8% aan uitgaven voor de sociale dienst, 2% aan overige uitgaven. Noot: door afrondingen komen we aan 99% i.p.v. 100%.

De stijging van de uitgaven ligt hoofdzakelijk bij de personeelskosten. Daarnaast waren er nog de overschrijding van de spilindex, de stijging van de eindejaarspremies, de hogere vergoedingen binnen onze woonzorgcentra en de stijgende responsabiliseringsbijdragen.

De exploitatie-ontvangsten in het aangepast meerjarenplan bedragen net geen 390 miljoen euro over de volledige legislatuur. 36% komt van fiscale ontvangsten en boetes, 35% van werkingssubsidies, 27% van ontvangsten uit de werking (inkomsten woonzorgcentra, flats, kinderdagverblijf…), 2% uit overige ontvangsten.

Investeringsbudget
De investeringsuitgaven worden in deze aanpassing van het meerjarenplan geraamd op 71,4 miljoen euro voor de periode 2020-2025. De investeringsontvangsten worden dan weer geraamd op 28 miljoen euro. Dit betreft zowel de verkoop van eigen actief als subsidies van hogere overheden. In het initiële meerjarenplan betrof dit 15,2 miljoen euro.

Liquiditeitenbudget
De totale financiële schuld van het lokaal bestuur zal eind 2025 77,5 miljoen euro bedragen. In het aangepaste meerjarenplan werden nieuwe leningen opgenomen t.b.v. 37 miljoen euro: 1,8 miljoen euro voor de financiering van de “verledding” van onze openbare verlichting, 4 miljoen euro voor doorgeefleningen en 31,2 miljoen euro voor de financiering van onze eigen investeringen.

De optelsom tot een positief budget
Geraardsbergen is financieel gezond. Dit blijkt uit het jaarlijks positief beschikbaar budgettair resultaat en de positieve autofinancieringsmarge in 2025. Dit wil zeggen dat ondanks de stijgende uitgaven en het ambitieuze investeringsprogramma het lokaal bestuur van Geraardsbergen nog steeds in staat is al haar uitgaven te betalen. Bovendien is er zelfs ruimte over voor het voeren van bijkomend beleid.

De oppositie reageert sceptisch
de beschikbaar budgettair resultaat en de autofinancieringsmarge mogen in 2025 dan wel positief zijn, de aanpassingen bieden volgens Vooruit geen antwoord op de vele uitdagingen waar deze stad voor staat. Veel uitgaven verschuiven van 2021 naar 2022. ‘Wat betreft de Covid-19-pandemie vraagt de overheid aan haar burgers om flexibel om te springen en inventief te zijn’, aldus Emma Van der Maelen (Vooruit), ‘Dan mogen wij dit ook van de bestuurders van de lokale overheid ook verwachten…’ Volgens Vooruit getuigt de aanpak van het stadsbestuur van ‘een verkavelingsvisie’. ‘Hetzelfde voor de planologische ruil/herbestemming woonuitbreidingsgebieden.’

‘583 000 euro ‘overschot’ voor asfaltering en onderhoud van de wegen en middelen voor bijkomende dienstverlening geestelijke gezondheidzorg werden verschoven naar 2022. Begrijpe wie begrijpen kan in deze periode’, reageert de fractievoorzitter van Vooruit.

‘In het meerjarenplan sluit quasi af met een overzicht van de belangrijkste financiële risico’s voor het meerjarenplan. Voor Vooruit Geraardsbergen mag men hier nog een risico aan toevoegen nl. het uitblijven van een algemene visie van deze meerderheid van Open VLD’, besluit Emma Van der Maelen.

‘Investeringen werden uitgesteld en maar al te vaak wordt de coronapandemie als excuus gebruikt. Dan hebben wij ook investeringen die vaak onder gebudgetteerd zijn.’ Stéphan Bourlau (het Alternatief) verwijst daarvoor naar het Kenniscentrum. ‘Volgens het stadsbestuur is de eindbalans positief maar cijfers spreken dit ontegensprekelijk tegen.  Tegen eind 2025 zal de totale financiële schuld van onze stad opgelopen zijn tot 77.500.000 euro. Dat betekent 2300 euro schuld per inwoner. Met deze schuldenberg kroont de stad Geraardsbergen zich tot één van de koplopers van de Vlaamse steden.’

‘De beleidsdragers van onze stad zijn in hetzelfde bedje ziek als de federale regering’, aldus Gabriël Schaut, voorzitter N-VA Geraardsbergen. ‘Ze schuiven graag investeringskosten en schulden door naar de volgende generaties. Broodnodige investeringen gaan bovendien bijna systematisch niet door. De coronacrisis is in dit geval de gebeten hond. Ooit zullen die uitgaven echter wél moeten gebeuren.’

Inflatie zal kosten doen stijgen
Volgens de N-VA voorzitter van Geraardsbergen houdt men in de meerjarenplanning opnieuw geen rekening met de inflatie, die op dit moment het hoogste peil in 12 jaar heeft bereikt, en die volgend jaar bijna zeker voor twee indexeringen van de personeelskosten zal zorgen. ‘Hiervoor had N-VA Geraardsbergen al gewaarschuwd toen ze het vorige meerjarenplan niet goedkeurde, en dit zal a fortiori voor het komende jaar gelden. 56 % van de begroting gaat immers naar personeelskosten. Ten slotte blijft men nog altijd schulden herfinancieren op korte termijn. Een politiek verantwoordelijke met ietwat macro-economisch inzicht weet dat de lage kortetermijninteresten een aflopend verhaal is’, besluit Gabriël Schaut.

Hans De Gent (Vlaams Belang) vraagt zich af of de stad Geraardsbergen zich met dergelijke schuldenberg nog een doorgeeflening aan KSV Geraardsbergen van 3,5 miljoen euro kan permitteren, ‘waarvan we zeker zijn dat die niet kan worden terugbetaald. De inwoner van Geraardsbergen zal voor de kosten mogen opdraaien.’

Julien Borremans

Raadpleeg de tweede aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025 via volgende link: https://www.geraardsbergen.be/tweede-aanpassing-meerjarenplan-lokaal-bestuur-2020-2025