Confidentiële mail brengt burgemeester Guido De Padt in een lastig parket.

‘Ik besef dat dit geen goede vraag is, maar ik wil op uw tijdelijke confidentialiteit een beroep doen. T.t.z. tot na de bekendmaking.’


Geraardsbergen. Uit een mail die burgemeester Guido De Padt (Open Vld) op 2 maart verstuurde, blijkt duidelijk dat de dorpsraadvoorzitters op de hoogte gebracht werden van de kandidatuur van de nieuwe kazerne te Schendelbeke, terwijl de gemeenteraad en het schepencollege nog niet officieel op de hoogte waren gebracht. Guido De Padt vraagt om confidentieel om te gaan met de inhoud van de mail. Uit de inhoud blijkt duidelijk dat de burgemeester beseft dat hij zijn boekje te buiten gaat: ‘Ik besef dat dit geen goede vraag is, maar ik wil op uw tijdelijke confidentialiteit een beroep doen. T.t.z. tot na de bekendmaking.’ De mail werd ons door raadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) bezorgd, die eraan toevoegt: ‘Deze mail bewijst zwart op wit dat Guido De Padt geen respect heeft voor het democratisch beslissingsproces. Hij kan derhalve geen burgemeester blijven.’ ‘Dergelijke verdachtmakingen zijn oneerlijk’, laat de burgemeester weten.

Uit een mail die burgemeester Guido De Padt (Open Vld) op 2 maart naar de dorpsraadvoorzitters stuurde, blijkt dat de voorzitters op de hoogte werden gebracht van de kandidatuurstelling van de stad Geraardsbergen voor het Kwartier van de Toekomst nog voor de gemeenteraad en het schepencollege officieel op de hoogte werden gebracht. In deze mail maakt burgemeester De Padt gewag van een ‘gamechanger’ die ‘de streek ten goede zal komen’. ‘In dit project is er immers sprake van ongeveer 1200 tewerkstellingsplaatsen, waarvan 85% of 1020 rechtstreeks.’

‘Ik weet dat dit geen goede vraag is…’
Burgemeester De Padt beseft dat het een moeilijke beslissing voor de bewoners zal worden: ‘We beseffen dat één en ander een aanpassingsvermogen zal vergen, waarbij ‘participatie’ geen ijdel begrip zal zijn.’ De burgemeester voegt er nog aan toe: ‘Daar uw deelgemeente aan zet zou kunnen zijn, wil ik u nu al informeren. Ik besef dat dit geen goede vraag is, maar ik wil op uw tijdelijke confidentialiteit een beroep doen. T.t.z. tot na de bekendmaking. Het gaat thans om een principebeslissing, waarvan de concretisering later vorm zal krijgen: met uw bijstand en advies.’

Guido De Pelsmaeker – voorzitter van de dorpsraad te Schendelbeke – bevestigde reeds op 24 maart 2022 dat verschillende voorzitters van de dorpsraden van o.a. Smeerrebbe-Vloerzegem, Ophasselt, Schendelbeke… door burgemeester Guido De Padt (Open Vld) persoonlijk op de hoogte werden gebracht van het kazernedossier, ‘met de uitdrukkelijke vraag om dit confidentieel te houden om te vermijden dat er commotie zou ontstaan.’ De voorzitter van de dorpsraad Schendelbeke wees erop dat hij met de informatie niets kon aanvangen, ‘waardoor de burgemeester mij en de andere voorzitters in een moeilijk parket heeft gebracht. We konden niets ondernemen, terwijl we goed wisten wat er op stapel stond.’

‘Geen respect voor het democratisch beslissingsproces’
Na publicatie van zijn persmededeling in Nuus (26 mei 2022) kreeg Stéphan Bourlau (Het Alternatief) deze mail toegestuurd, die hij deze morgen aan onze redactie overmaakte. ‘Deze mail bewijst zwart op wit dat Guido De Padt geen respect heeft voor het democratisch beslissingsproces. Hij kan derhalve geen burgemeester blijven’, voegt de voorman van Het Alternatief eraan toe.

Tijdens de gemeenteraad van 29 maart 2022 vroeg raadslid Bourlau aan burgemeester De Padt of hij voor de toelichting van het dossier aan het schepencollege en de gemeenteraad de dorpsraadvoorzitters op de hoogte gebracht heeft van het dossier. Burgemeester De Padt valt uit de lucht en zegt: ‘Ik weet niet welke ontmoetingen er geweest zijn in het kader van dit dossier.’ Daarna gaat hij over tot de toelichting van het dossier.

 

Voorgeschiedenis
In een persmededeling die Stéphan Bourlau ons gisteren toestuurde, klaagde hij de respectloze houding aan van het stadsbestuur en van de burgemeester in het bijzonder voor de democratische organen, zoals de gemeenteraad. ‘De gemeenteraad werd in eerste instantie buitenspel gezet. Op 15 maart werd de gemeenteraad uitgenodigd voor een dringende informatievergadering met SOLVA die op 16 maart doorging. Tijdens de gemeenteraad werd het persbericht van de kandidaatstelling op de website van de stad gepubliceerd.’

Ook het schepencollege liep achter de feiten aan. ‘Terwijl de kandidatuur van Geraardsbergen voor het Kwartier van de Toekomst Oost-Vlaanderen reeds door burgemeester Guido De Padt, algemeen directeur Veerle Allaert en de voorzitter van SOLVA Fernand Van Trimpont op 24 februari 2022 werd ondertekend, werd het ingediende kandidaatdossier voor het Kwartier van de Toekomst ter kennisname en goedkeuring pas op de zitting van 14 maart 2022 aan het College van Burgemeester en Schepenen van Geraardsbergen voorgelegd. Eerst gaat men een belangrijk dossier ondertekenen en overmaken en pas 18 dagen later legt men het document voor aan het schepencollege.’

‘Verdachtmakingen’
‘Dergelijke verdachtmakingen zijn oneerlijk’, laat de burgemeester weten. ‘Wanneer en hoe communiceer ik dan gepast, als alles al beslist is en naar iedereen tegelijk? Participatie is een omzichtig proces dat we stapsgewijze naar de verschillende protagonisten ontrollen. Ik heb rekening houdend met het belang van dit dossier, tijdig willen communiceren nog voor er iets beslist is. Dat zie ik als een uitnodiging om mee aan het stuur te zitten en mee tijdig e beslissen. Niet om dingen achter te houden, dan ga je anders te werk en deel je deze info niet via mail. Dat weet iedereen. Je schrijft iets confidentieels omdat je in een voorbereidende fase zit, niet omdat je dingen te verbergen hebt.’

Julien Borremans