Sloop woning Astridlaan legaal en veilig?

Geraardsbergen. Op de Astridlaan is een kaalslag aan de gang. Momenteel wordt de woning nr. 104 gestript en deels afgebroken. ‘Merkwaardig genoeg heeft het stadsbestuur daar geen sloopvergunning voor verleend. Het is duidelijk dat het bestuur van Geraardsbergen de controle kwijt is en zelfs een illegale sloop niet kan of wil stopzetten’, reageert raadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief). De vraag is of er op de percelen van de gesloopte woningen commerciële activiteiten zullen worden georganiseerd. Dat is tegen het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, dat door het stadsbestuur werd goedgekeurd. Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Véronique Fontaine (Open Vld) gaat het niet om een illegale sloop. ‘Zolang er geen wijzigingen zijn in de afmetingen van de ramen is er geen vergunning nodig.’

Op de Astridlaan is een kaalslag aan de gang. Momenteel wordt de woning nr. 104 gestript en deels afgebroken. Merkwaardig genoeg heeft het stadsbestuur daar geen sloopvergunning voor verleend. ‘Er werd voor de percelen waarop de gebouwen aan de Astridlaan 100-102-104 stonden enkel een omgevingsvergunning verleend voor het slopen van de woningen aan de Astridlaan 100 en 102… Er is geen vergunning verleend voor het optrekken van een nieuwbouw’, laat de stad Geraardsbergen in een schrijven weten. In een ander bericht staat te lezen: ‘Er is op heden geen omgevingsvergunning afgeleverd voor de sloop van nr. 104. Er is ook geen aanvraag tot.’

Bouwpromotoren mogen illegaal slopen
In een reactie laat raadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) weten dat bepaalde bouwpromotoren met medeweten van het stadsbestuur illegaal een woning op de Astridlaan mogen slopen. ‘Het is duidelijk dat het bestuur van Geraardsbergen de controle kwijt is en zelfs een illegale sloop niet kan of wil stopzetten. De projectontwikkelaar is niet in het bezit van een sloopvergunning maar laat dit blijkbaar niet aan zijn hart komen. Hij overtreedt de wet en het bestuur laat maat betijen. Burgemeester De Padt – bevoegd voor de veiligheid van de burgers – en schepen Fontaine – bevoegd voor ruimtelijke ordening & stedenbouw – weigeren hun verantwoordelijkheid op te nemen’, geeft Stéphan Bourlau mee. De voorman van het Alternatief vraagt zich af wat de gevolgen zouden zijn, moest een gewone burger zonder sloopvergunning zijn woning afbreken. ‘Het is duidelijk dat de stad met verschillende maten en gewichten werkt.’

Raadslid Bourlau stelt ook vast dat op de percelen van de gesloopte woningen op de Astridlaan er commerciële activiteiten zullen worden ontwikkeld. ‘Toch wel vreemd,’ vindt de voorman van het Alternatief, ‘Een tijd geleden sprak het stadsbestuur zich uit tegen de verdere commercialisering van de Astridlaan en beweerde een restrictief beleid te zullen voeren. De U-bocht van het stadsbestuur is toch wel bijzonder merkwaardig.’

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan tegen commercialisering Astridlaan
In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan staat duidelijk te lezen: ‘De ongebreidelde commerciële verlinting gaat gepaard met een negatieve impact op de ruimte, met ongestructureerde verkeersstromen en het aantasten van de woonkwaliteit van de omgeving. T.a.v. deze kleinhandelsconcentraties zal omwille van de negatieve mobiliteitseffecten en de ruimtelijke verlinting een restrictief beleid worden gevoerd. Er worden in functie van kleinhandel geen bijkomende uitbreidingen en herbestemmingen voorzien… In dit RUP (globaal Provinciaal RUP, nvdr.) moet een halt worden toegeroepen aan de tendens tot verdringing van de woonfunctie door baanwinkels.’

‘Ondertussen werden de naburige woningen al gesloopt. In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan roept het stadsbestuur op een einde te maken aan de dominantie van de baanwinkels. Het lijkt er op dat door de afbraak van de gebouwen ruimte gecreëerd wordt voor de komst van een baanwinkel op een kruispunt, waar de verkeersdruk op de Astridlaan het grootste is en er regelmatig ongelukken gebeuren. De verkeersdrukte en onveiligheid is al jaren een bekommernis van vele bewoners en automobilisten. Ondanks de vele beloften van het stadsbestuur wordt de Astridlaan nog steeds stiefmoederlijk behandeld’, vult Stéphan Bourlau verder aan.

Raadslid Bourlau wijst er ook op dat de woning op de Astridlaan 104 vrij toegankelijk is voor het publiek. ‘Dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Spelende kinderen kunnen zich gevaarlijk kwetsen. In het recente verleden werden verschillende leegstaande woningen op de Astridlaan gekraakt omdat ze vlot toegankelijk waren.’ Stéphan Bourlau wijst er andermaal op dat dit ‘een grove nalatigheid’ is. ‘Het politiereglement zegt duidelijk dat de eigenaar ervoor moet zorgen dat de toegang tot zijn gebouw moet afgesloten zijn voor het publiek.’

Schepen Fontaine reageert
Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Véronique Fontaine gaat het niet om een sloop. ‘Onze diensten zijn ter plaatse geweest om de afbraakwerken te bekijken. De werken die momenteel zijn uitgevoerd zijn – het verwijderen van schrijnwerk, venstertabletten, dakuitbouwen en dakgoten – vereisen geen omgevingsvergunning. Het stilleggen van de werken was dus niet nodig. Er wordt toch contact opgenomen met de eigenaar om in te lichten dat een concrete sloop van de woning wel een omgevingsvergunning vereist.’

‘Meneer Bourlau vergist zich dus in zijn redenering dat het hier gaat om een illegale sloop. Elke burger kan bijvoorbeeld zijn schrijnwerkerij verwijderen en vervangen, zonder dat hiervoor een vergunning nodig is, zolang geen wijzigingen zijn in afmetingen. Er is behalve de sloopaanvraag geen andere omgevingsvergunning aangevraagd voor het genoemde perceel.’

Julien Borremans