Partijen en leden GECORO plaatsen grote vraagtekens bij project supermarkt/fastfoodresto/petanquebaan Astridlaan

'Het project is ‘onwenselijk omwille van verkeersveiligheid en verkeersdoorstroom’

Geraardsbergen/Nederboelare. Op de Astridlaan – aan het kruispunt met de Zonnebloemstraat – wordt er een supermarkt, een fastfood drive-in en tevens een voorziening voor petanquebanen in recreatiegebied ingepland. Verschillende leden van de GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) roepen het adviesorgaan bij elkaar om een aantal bezwaren in verband met dit project te bespreken. Ook Het Alternatief, de N-VA en Het Vlaams Belang zijn vragende partij. Intussen gaf Het Agentschap Wegen en Verkeer ongunstig advies. Bovendien gaat het om een dossier dat ‘een serieuze impact heeft op het PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen dat in opmaak is’.

Verschillende leden van de GECORO – waaronder Armand Matthys, Patrick Franceus en Johnny Cornelis – roepen het stedelijk adviesorgaan samen om de bouw van een supermarkt, een fastfood drive-in en tevens een voorziening voor petanquebanen in recreatiegebied op de agenda te plaatsen. Bovendien komen er bovengrond 75 parkeerplaatsen met waterdoorlatende verharding en ondergronds nog eens 76. Er wordt ook een nieuwe hoogspanningscabine voorzien. Ook Het Alternatief, de N-VA en Het Vlaams Belang zijn vragende partij om de GECORO over deze kwestie bijeen te roepen.

Verkeersveiligheid
Verschillende leden van de GECORO willen een aantal bezwaren op tafel leggen. Zo heeft het Agentschap Wegen en Verkeer reeds een negatief advies verstrekt omdat het project te weinig garantie biedt om de doorstroming van het verkeer op het al overdrukke kruispunt vlot te laten verlopen. ‘Omwille van de impact op het kruispunt N42/N495 kan het project niet toegestaan worden. De mobiliteitsstudie biedt te weinig duidelijkheid om de doorstroming op vermeld kruispunt te garanderen. Volledigheidshalve wordt meegegeven dat een sterk verkeer genererende functie op de omschreven locatie niet gewenst is.’ Het project is ‘onwenselijk omwille van verkeersveiligheid en verkeersdoorstroom’. Dat staat letterlijk in het advies aan het stadsbestuur te lezen.

Bovendien gaat het om een dossier dat ‘een serieuze impact heeft op het PRUP afbakening kleinstedelijk gebied Geraardsbergen dat in opmaak is’. In een advies aan de Provincie Oost-Vlaanderen wordt gesteld dat de baanwinkels zich moeten concentreren tussen de Zonnebloemstraat en het rond punt aan de Groteweg. Op lange termijn moet er ‘een passief uitdovingsbeleid voor de winkels die buiten deze zone liggen’, worden ontwikkeld. ‘Er mogen in die zone geen nieuwe inplantingen van baanwinkels meer komen.’ ‘In dit plangebied moet ook belangrijke aandacht uitgaan naar de zwakke weggebruikers en het creëren van voldoende veilige zachte verbindingen’, geeft de GECORO nog mee.

De GECORO (Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) is een adviesraad die het gemeentelijk beleid inzake ruimtelijk ordening ondersteunt en inhoud geeft. De adviesverlening is verankerd in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.  Maar de GECORO kan op eigen initiatief adviezen verlenen over ruimtelijke vraagstukken.

Meer info: https://www.geraardsbergen.be/product/113/gemeentelijke-commissie-voor-ruimtelijke-ordening-gecoro

Julien Borremans

Lees ook:

Agentschap Wegen en Verkeer keldert project supermarkt, fastfoodzaak en petanquebanen aan de Astridlaan