‘Verkoop van gronden KMO-zone Astridlaan is onwettig en getuigt van slecht bestuur.’

Nederboelare. Volgens raadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief worden de gronden voor de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare op een onwettige manier aan SOLVA verkocht. ‘De procedure wordt niet gerespecteerd. Bovendien werd de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht van de verkoop.’ Raadslid Bourlau maakt gewag van ‘wanpraktijken’ en ‘onbehoorlijk bestuur’. Hij stelt zich ook vragen bij de grote spoed die het AGB aan de dag legt om de gronden te verkopen. Bovendien stelt de voorman van het Alternatief vast dat de gronden met verlies worden verkocht. Raadslid Bourlau legt dan ook een klacht bij de gouverneur neer. We vroegen burgemeester Guido De Padt om een reactie, maar hij gaf niet thuis.

De raad van bestuur van het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen is van plan om de gronden voor de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare aan SOLVA – de streekintercommunale voor Zuid-Oost-Vlaanderen – te verkopen.

Stéphan Bourlau

‘Onwettige handeling’
Het AGB is een gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap dat als doel heeft om het stedelijk patrimonium te beheren, projecten te realiseren in opdracht van de stad Geraardsbergen en de infrastructuur te exploiteren. Het AGB heeft een ontwerpakte en een schattingsverslag laten opmaken en wenst die door de leden op maandag 13 maart 11.00 uur te laten ondertekenen. Tijdens de Raad van Bestuur van 28 maart 2023 zal van de verkoop van de gronden en de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare akte worden genomen.

Volgens Stéphan Bourlau – gemeenteraadslid en lid van het AGB – is dit ‘een onwettige handeling’. ‘Iedere jurist weet maar al te goed dat de verkoop van de gronden van de KMO-zone te Nederboelare eerst op de agenda van het AGB moet komen en dat er pas nadien een datum kan worden bepaald voor het ondertekenen van de akte’, benadrukt de voorman van Het Alternatief. De leden van het AGB werden op de hoogte gebracht van de verkoop via een mail op 21 februari. ‘Het is duidelijk dat er voor maandag 13 maart geen raad van Bestuur meer wordt georganiseerd.’

Wanpraktijken
Bovendien moet er een toezichtstermijn van dertig dagen na de beslissing van het AGB worden gerespecteerd voor de gouverneur van Oost-Vlaanderen en zestig dagen voor eventuele procedures bij de Raad van State. Tijdens deze periode kunnen er geen akten worden verleden. ‘Deze termijnen worden door het AGB niet gerespecteerd’, aldus Stéphan Bourlau. Om wettelijk in orde te zijn, vraagt hij dan ook dat dit punt naar de eerstvolgende raad van bestuur van 28 maart 2023 wordt verdaagd. ‘Behoorlijk bestuur veronderstelt dat men de procedure respecteert. Dit zijn wanpraktijken.’

Volgens Stéphan Bourlau werd de gemeenteraad wel op de hoogte gebracht van de samenwerking met SOLVA, maar niet van de verkoop van de gronden. Het stadsbestuur liep om gelijkaardige redenen voordien al tegen de lamp. ‘De gouverneur vernietigde in die zin ook al een beslissing op 27 januari 2020 voor de mogelijke openbare verkoop van de Trambaan aan de Astridlaan.’

Gronden met verlies verkopen
Bovendien worden de gronden volgens raadslid Bourlau met verlies verkocht. De gronden zouden worden verkocht voor 3.204.800 euro, maar ‘uit eigen berekeningen blijkt dat de werkelijke kosten een heel stuk hoger liggen. Een aantal kosten – zoals onroerende voorheffingen, interesten en verloningskosten – werden niet opgenomen, maar moeten er wel worden bij gerekend.’

Volgens de voorman van het Alternatief wordt er heel onzorgvuldig omgesprongen met het belastinggeld van de burger. ‘Door het gemis aan zorgvuldige berekeningen worden de gemeenteraadsleden om de tuin geleid en is een democratische controle niet mogelijk.’ Raadslid Bourlau is dan ook niet alleen vragende partij voor ‘een doorlichting van de reële kosten’, maar eist tevens dat alle gemaakte kosten aan SOLVA worden doorgerekend. Volgens de berekeningen van de voorman van het Alternatief zouden de gronden moeten worden verkocht voor de prijs van 3.487.925 euro.

‘Er is bovendien een subsidie voor de ‘erkenning van onrendabele bedrijventerreinen toegekend’ via een Ministerieel Besluit van 20 november 2020. Deze informatie werd nooit aan de gemeenteraad meegedeeld’, aldus Stéphan Bourlau. ‘Een tweede schattingsverslag van een onafhankelijke deskundige dringt zich op.’

Tot slot vraagt raadslid Bourlau dat de betrokken burgers in dit dossier worden gehoord. ‘Het zou van democratisch fatsoen en behoorlijk bestuur getuigen moesten de betrokken burgers voor de verkoop worden geraadpleegd.’

Julien Borremans

Lees ook:

KMO-zone Nederboelare kan rekenen op Vlaamse subsidies