‘Het zou van ‘onzorgvuldig en onredelijk bestuur’ getuigen toch een omgevingsvergunning af te leveren.’

Controverse rond nieuwe aanvraag omgevingsvergunning supermarkt en fastfoodresto Astridlaan

Geraardsbergen. Niettegenstaande Crodar Building Company in maart van dit jaar een blauwtje opliep, wordt er opnieuw een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het vestigen van een supermarkt, een fastfoodrestaurant en petanquebanen aan het kruispunt van de Astridlaan met de zonnebloemstraat. Het Agentschap Wegen & Verkeer bracht opnieuw een vernietigend advies uit omdat het project het veilig en vlot verloop van het verkeer op de Astridlaan niet kan waarborgen. Het agentschap noemt de ontsluiting van het project ‘onuitvoerbaar’ en het zou van ‘onzorgvuldig en onredelijk bestuur’ getuigen toch een omgevingsvergunning af te leveren. Een advies van de GECORO (De Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) wordt eind oktober verwacht.

In de weigering van de eerste aanvraag voor een omgevingsvergunning door het College van Burgemeester en Schepenen gaf de omgevingsambtenaar te kennen dat het project in grote mate moet worden herwerkt. Maar dat blijkt toch niet uit de nieuwe plannen. Integendeel. Het enige verschil met de vorige aanvraag is dat de oppervlakte van de winkel is verminderd met 100 m² en dat er aan de recreatiezone een slagboom komt.

Vernietigend advies
Eind september bracht het Agentschap Wegen & Verkeer op het omgevingsloket opnieuw een vernietigend advies uit. Het Agentschap wijst erop dat ‘de doelstellingen en zorgplichten inzake verkeersveiligheid en inzake een vlotte verkeersdoorstroming’ geschonden worden en dat het ‘de aanvraag in voorziene vorm niet zal toestaan’. Het is niet aan de vergunningverlenende overheid om te bepalen hoe de openbare weg moet worden aangelegd, aldus het agentschap. De breedte en de modaliteiten worden immers bepaald door de wegbeheerder. De voorziene ontsluiting zal dus ‘onuitvoerbaar’ zijn. Het zou van ‘onzorgvuldig en kennelijk onredelijk bestuur’ getuigen om toch een stedenbouwkundige vergunning af te leveren.

De GECORO verleende in maart reeds een negatief advies omdat het buiten de ruimtelijke begrenzing voor baanwinkels valt. Deze ruimtelijke begrenzing ligt tussen het kruispunt N42 en de Zonnebloemstraat en het kruispunt N42 en de Hogeweg. In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan staat immers dat er een halt moet worden toegeroepen aan de tendens tot verdringing van de woonfunctie op de Astridlaan door baanwinkels. In de nota ‘afbakening van het kleinstedelijk gebied’ staat duidelijk te lezen om geen handelsactiviteiten meer toe te laten die zich situeren buiten de zone ‘Geuzenhoek’ en kruispunt van de Astridlaan met de Zonnebloemstraat.

Veiligheidsrisico’s
Bovendien dreigt de bouw van de grootschalige constructie de geplande, aanpalende KMO-zone te hypothekeren omdat ter hoogte van het kruispunt met de Zonnebloemstraat en de Astridlaan een ontsluitingsweg wordt voorzien. Er wordt een vierde tak aan het kruispunt aangelegd om de toekomstige KMO-zone te ontsluiten. De supermarkt wordt wat ingekort om de weg mogelijk te maken, maar het blijft een hachelijke onderneming om het verkeer daar op een veilige manier door te loodsen. In het laatste advies wijst het Agentschap Wegen & Verkeer erop dat het project ‘de verdere uitbouw van het kruispunt ernstig zal bezwaren’.

Het Departement Mobiliteit & Openbare Werken sloot zich in maart al bij deze conclusie aan. ‘De locatie van een supermarkt met extra functies (petanque, drive through) op deze locatie maakt een veilige afwikkeling van het verkeer in de onmiddellijke omgeving van een belangrijk kruispunt quasi onmogelijk.’ Het is dan ook erg onduidelijk dat in het besluit van het College van Burgemeester en Schepenen stond te lezen dat het Departement Wegen en Verkeer ‘een gedeeltelijk ongunstig’ advies afleverde.

Ook voor de verkeersveiligheid op de Astridlaan is dit project moordend. ‘Dit project zal aanleiding geven tot heel wat verkeersproblemen’, gaf Patrick Franceus van Groen reeds mee. ‘De filevorming die zich regelmatig voordoet, garandeert geenszins dat voertuigen op een veilige manier de parking van de supermarkt zullen kunnen verlaten. De huidige verkeersintensiteit zal bij de komst van een bijkomende supermarkt en een fastfoodrestaurant evolueren van ‘problematisch naar catastrofaal.’

Ten onrechte ontvankelijk
Het Comité voor Kleinhandel – die ook een negatief advies in maart formuleerde – vestigde de aandacht op het feit dat de draaicirkel van de vrachtwagens van de leveranciers ter hoogte van de in- en uitrit van de site meer dan één rijstrook van de N42 zal innemen, hetgeen niet alleen zorgt voor een bijkomende belemmering van de doorstroming maar ook voor veiligheidsrisico’s. In het recente advies vraagt het Comité voor Kleinhandel zich af of ‘het dossier niet ten onrechte ontvankelijk werd verklaard’.

Verschillende organisaties dienden intussen bezwaren tegen het project in. Er kunnen nog tot 6 oktober bezwaren ingediend worden o.a. via het omgevingsloket.be.

Het project zorgde in de GECORO reeds voor de nodige controversen: https://www.nuus.be/2023/09/05/jens-rottiers-wie-heeft-de-leiding-in-de-gecoro-de-voorzitter-of-de-projectontwikkelaar/

Julien Borremans