CD&V betreurt de persoonlijke aanvallen van Open VLD Plus

CD&V heeft kennis genomen van het arrest van de Raad voor Verkiezingsbetwistingen, dat dinsdag 8 januari werd betekend. Na overleg met hun raadsman is gebleken dat de Raad de meeste ‘klachten’ van de Open VLD plus heeft afgewezen. Met betrekking tot de overige is de Raad niet ingegaan op de voornaamste eis van Open VLD plus om de verkiezingen te vernietigen, maar heeft hij ervoor geopteerd de lichtst mogelijke sanctie uit te spreken, namelijk een waarschuwing en een lichte schorsing voor één van onze nieuwe gemeenteraadsleden, aldus CD&V.

‘Wij, CD&V Oosterzele, begrijpen niet dat Open VLD plus dit zo ludiek in de pers heeft gebracht daar zij slechts op een klein deel “gelijk” gekregen hebben namelijk de eenmalige passage van een auto met affiche van Elsy De Wilde langs één kiesbureel(“De Raad oordeelt evenwel dat de aanvaarde en bewezen onregelmatigheid zich beperkt tot één bepaald locatie”) en de niet op de griffie terug gevonden aangiftes van verkiezingsuitgaven van de kandidaten Jean Marie De Groote en Pieterjan Keymeulen. Hierbij wensen wij toch een kanttekening te maken:  Uit het feit dat die aangiftes niet door de griffie werden terug gevonden concludeert de Raad dat zij niet werden ingediend. Toch wijst CD&V erop dat de griffie op 13 november een ontvangstbewijs van aangifte voor 23 kandidaten heeft afgeleverd aan onze lijsttrekker. De twee kandidaten hebben op vraag van de Raad onmiddellijk een duplicaat ingediend bij de griffie. Nergens blijkt — in tegenstelling tot wat Open VLD plus beweert -dat die twee kandidaten hun budget hebben overschreden. De Raad heeft blijkbaar de wet heel strik geïnterpreteerd door te stellen dat er voor elke kandidaat afzonderlijk een ontvangstbevestiging moest zijn en geen globale ontvangstbevestiging.  In geen geval waren de drie betrokken kandidaten zich ervan bewust dat ze een fout gemaakt hebben en handelden zij dus te goeder trouw.’

CD&V wenst dat de persoonlijke aanvallen t.o.v. Johan Van Durme en Christ Meuleman stoppen daar de vermoedens van Open VLD Plus niet bewezen zijn geacht door de raad.Belangrijk is dat de raad heeft beslist dat geen enkele inbreuk de verschuiving van 225 stemmen voor een extra zetel heeft bewezen. De verkiezingen en de zetelverdeling zijn dus geldig verklaard. Er komen volgens de uitspraak van de Raad geen herverkiezingen.

 

‘We betreuren het bovendien dat Open VLD plus tot de laatst mogelijke dag gewacht heeft om klacht in te dienen bij de Raad voor Verkiezingsbetwistingen. Zo waren wij niet meer in de mogelijkheid om te anticiperen en de vele onregelmatigheden van Open VLD plus zelf aan te kaarten. Iets wat wij niet wilden doen om de sfeer in de gemeenteraad niet te hypothekeren. Wij zullen uiteraard onze lessen trekken als partij voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen en wij hopen op een constructieve sfeer in de gemeenteraad te voordele van alle Oosterzelenaren.’