Groen doet mee aan het beleid in Zwalm. —– ‘Groene Pluim’ ging naar de Fietsersbond

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van Groen in Zwalm zagen we heel wat blijde gezichten. De voorbije
gemeenteraadsverkiezingen vertaalden zich immers in een Groen schepenambt behorende tot het kartel van VoorZwalm.
Schepen Francia Neirinck: “Groen Zwalm is blij … heel blij : Na vele jaren van hard werken en oppositie voeren, nemen we deel aan het beleid en de uitdagingen zijn enorm! De gemeenteraadsverkiezingen liggen al eventjes achter ons. Toch willen we onze kiezers nog eens extra bedanken voor het vertrouwen dat we van hen kregen.
Dit vertaalde zich in een eerste schepenambt voor Groen Zwalm. Ik krijg een portefeuille van bevoegdheden die mij op het lijf is geschreven. Ruimtelijke Ordening, Natuur, Milieu, Klimaat, Landbouw, Woonbeleid, dierenwelzijn en afvalbeleid!
Dit had nooit bewaarheid kunnen worden zonder mijn compagnons de route : Samen in de strijd, actie voeren, huis-aan-huisbezoeken, flyeren.
Bedankt Vincent, Cath érine, Miepole, Hans en Karel. Zonder jullie was het nooit gelukt. Zonder jullie steun, jullie aanmoedigingen, jullie werk, jullie idealisme hadden we het nooit gehaald en zonder jullie als denktank rondom mij, sta ik nergens ! Dikke kus en dikke merci!
Onze dank gaat ook naar de vele mensen die ons achter de schermen hebben geholpen en gesteund.
Een speciale dank gaat naar de man van mijn hart Geert, bedankt lieverd voor je steun, je geduld en je hulp. Ook onze goede samenwerking met de mensen van de voorZwalm lijst wil ik even in de kijker stellen. We blikken terug en we kijken vooruit op een constructieve, kameraadschappelijke samenwerking.
De lange, hete & droge zomer bracht duidelijkheid : de opwarming van de aarde is een feit. In Parijs of Katowice (Katovietse) werden ambitieuze doelstellingen geformuleerd. Zwalm schreef samen met de andere steden en gemeenten in de Vlaamse Ardennen een klimaatplan met als grote doelstelling om tegen 2030 de CO2-uitstoot met 40% terug te dringen en onze Provincie tegen 2050 volledig klimaatneutraal te maken.
Dit ambitieuze plan omvat een actieplan voor het bestrijden van de klimaatwijziging door het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en een actieplan voor het temperen van de negatieve impact van de klimaatverandering om zo te evolueren naar een klimaatbestendig landschap.
We hebben belangrijke hefbomen in handen om dit plan stapsgewijs tot een succesverhaal te maken. Toegegeven, het zal moed en creativiteit vergen om radicale, nieuwe en toekomstgerichte keuzes te maken. Maar we geloven er 1000 % in. Het groene gedachtegoed wordt hier in Zwalm een reflex die dwars doorheen alle beleidsdomeinen gaat : “meer natuur in het bestuur”, met als gevolg meer en kwalitatievere natuur op Zwalms grondgebied, waar mogelijk ook toegankelijk voor iedereen.
We gaan een groenplan opmaken voor het maximaal behoud van de open ruimte en meer groen in onze gemeente, voor meer bos en biodiversiteit.
De grote en kleine ergernissen zoals zwerfvuil en de problematiek van de glascontainers vragen om effectieve ingrepen.
Een sterk erosiebestrijdingsplan moet ons helpen om de erosie terug te dringen. Samen met de landbouwers gaan we een toekomstplan uitschrijven voor een landbouw die bestand is tegen een veranderend klimaat. We willen aan elke Zwalmenaar het gevoel geven dat hij daadwerkelijk zijn steentje kan bijdragen tot een gezonder, menselijker en eerlijker Zwalm.
Elke Zwalmenaar moet fier kunnen zijn op ‘zijn’ Zwalm en zijn bijdrage tot een betere wereld, klimaat incluis. Laten we de buurgemeenten jaloers maken en hen de weg wijzen! Zwalm als pionier en trekker van projecten opnieuw op de kaart stellen! De komende weken worden weken van hard werk voor de opstelling van al deze plannen zodat we een gefundeerd beleidsplan hebben voor de komende 6 jaar. Plannen op papier zijn echter geduldig. Het klimaat vraagt NU om ACTIE. Ook de roep op straat wordt alsmaar luider. De klimaatrevolutie is begonnen.
Vandaar dat we menen dat we op het juiste moment, op de juiste plaats en met de juiste bevoegdheden klaar staan om een gedragen beleid uit te voeren. We staan voor ongelooflijk creatieve en opwindende tijden!”

Groene Pluim werd uitgereikt.
Voor de 4e keer op rij reikt Groen Zwalm de Groene Pluim uit.
Francia Neirinck: “Deze jaarlijkse traditie is een blijk van waardering voor een persoon of organisatie die zich het voorbije jaar liet opmerken op sociaal, cultureel en/of ecologisch vlak. Het was alweer een hele moeilijke knoop om door te hakken, maar uiteindelijk besliste Groen-Zwalm om de pluim uit te reiken aan … De Fietsersbond Zwalm.
Zoals u misschien weet is Zwalm door de provincie aangeduid als trekker voor de uitvoering van een betere fietsinfrastructuur in het kader van het klimaatplan.
Een serieuze missie. We zijn ervan overtuigd dat zij hun stem zullen laten horen bij de uitwerking ervan. De Fietsersbond Zwalm werd begin 2018 opgericht door Toon Petermans, Vicky Van Ootegem, Toon Westra, Martijn van der Wal en Jochen Morel. Ze hebben de ambitie om op het terrein meer invloed te hebben om van Zwalm een veilige en comfortabele fietsomgeving te maken.
2018 was alvast een druk jaar : denk maar aan hun fietsmemorandum voor Zwalm in aanloop van de verkiezingen, de fietsapplausdag, de 4 fietsknelpunttochten, de familiefietstocht, de fietsuitprobeerdag,” …
Het was Petra De Sutter ( lijsttrekker voor Europa bij GROEN) die de prijs overhandigde aan de Fietsersbond. Deze laatste waren dik tevreden met deze prijs en zijn hierdoor gestimuleerd om nog meer de fiets op de kaart te zetten.