Werkt deze uitbreiding als een rode lap

RUP sportterreinen – Uitbreidingsmogelijkheden Standaard Michelbeke blijven beknot

Derde poging haalt niet uit voor Michelbeke

Derde poging voor het Brakels Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde sportterreinen na schorsing door de Bestendige deputatie en vernietiging door de Vlaamse regering

Op de laatste gemeenteraad werd het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) zonevreemde sportverenigingen voor de derde keer goedgekeurd. In dit RUP werd alleen FC Zegelsem en Stoeterij Ter Kleye weerhouden.
Schepen Peter Vanderstuyf: “Een tweede goedkeuring, waarbij de ontwikkelingsmogelijkheden van Standaard Michelbeke werden ingeperkt, werd opnieuw door de Bestendige deputatie geschorst en door de Vlaamse regering zelfs vernietigd. In zijn vernietigingsbesluit sloot de Vlaamse regering Michelbeke uitdrukkelijk uit. Weerom moet ik vaststellen dat de motivering van beide hogere overheden gewoon belachelijk is en dat zij op deze wijze de sportmogelijkheden van meer dan 100 jongens en meisjes, die volledig gratis hun sport mogen beoefenen bij Standaard Michelbeke, hypothekeren.
Eigenlijk is dit niet te begrijpen omdat het voorliggende RUP volledig aansluit bij het door de provincie mee goedgekeurde Ruimtelijk Structuurplan (RSP) wat in een uitdoofbeleid voor de drie clubs voorziet En ook in het voorliggende RUP wordt het uitdoofbeleid opgenomen. Het enige wat het RUP toevoegt, is het opleggen van een aantal voorwaarden met het oog op het bewerkstelligen van een goede ruimtelijke ordening, zoals o.a.: beperkte bebouwing met verwijderbare en duurzame bouwmaterialen, het voorzien van groene buffers ten einde de inpasbaarheid in het landschap te verbeteren, beperkte verhardingen voor de waterhuishouding, beperkte verlichting en reclamepanelen,…
Ondanks het feit dat het terrein van St. Michelbeke zich op nauwelijks 700 meter van de woonwijken van Michelbeke bevindt. Vinden de hogere overheden dat dit te ver is. Daarenboven werden onze andere argumenten, zoals: de beperkte mogelijkheden gezien het heuvelachtige landschap van onze streek, overlast die wordt gecreëerd bij situering in de woonkern, gunstig advies van Agentschap landbouw en visserij, gemakkelijke en veilige bereikbaarheid, medegebruik door de naburige school… nooit weerlegd.
Aangezien wij als gemeente Brakel toch groen licht kregen voor FC Zegelsem en Stoeterij Ter Kleye werd het goedgekeurde RUP beperkt tot deze twee clubs. In de toekomst zal ik dan ook nakijken met de hogere overheden wat mogelijk is voor Standaard Michelbeke. Mocht de hogere overheden Standaard Michelbeke echt weg willen, dan stel ik voor om een nieuwe locatie te zoeken om een nieuw sportterrein aan te leggen waar verschillende clubs terecht zouden kunnen. Ten slotte krijgen we de volgende vijf jaar 2.156.907,74 Euro van de Vlaamse regering als compensatie om de open ruimte op ons grondgebied te onderhouden.
In elk geval zal Standaard Michelbeke kunnen blijven voetballen op de huidige locatie omdat de sportclub impliciet is vergund. Dit komt doordat in het richtinggevend gedeelte van ons RSP zwart op wit staat aangegeven dat er een uitdovingsbeleid is. Het enige wat de club niet zal kunnen, is uitbreiden.”

Gemeenteraadslid Hedwin De Clercq (SP.a) zei dat Michelbeke waarschijnlijk nooit opgelost zal geraken. Zelfs de machtigste personen uit Michelbeke krijgen het niet opgelost!
Bart Morreels (cd&V) :” We zijn tevreden over de Rup sportterreinen welke zorgt voor de regularisatie van FC Zegelsem en Stoeterij ter Kleye.
Jammer genoeg werd Michelbeke definitief verworpen, wat vooral jammer is voor de jonge spelertjes van deze voetbalclub. Er zal dus werk moeten gemaakt worden van een passende oplossing waar we ook vanuit de oppositie willen aan meewerken.”

De Brakelse CD&V heeft nog vragen bij andere dossiers. Wat gaat er gebeuren met de twee masten van het wipschieten wanneer er werk wordt gemaakt van een nieuw zwembad achter de bestaande sporthal?
Kan er tegemoet gekomen worden aan de vraag van de tennisclub om een terrein te overdekken voor de uitoefening van hun geliefde sport in de winter.
Voorzitter van de gemeenteraad Alexander de Croo antwoordde hierop dat deze dossiers niks met mekaar gemeen hebben. “Niettemin is het goed dat de schepen de moed niet opgeeft en verder probeert iets te doen voor Michelbeke.”
Wordt vervolgd!!!!

 

 

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

X