©Sophie Richez - Stadhuis Ninove

Stadsbestuur Ninove maakt de komende 6 jaar 50 miljoen euro vrij en dit zonder belastingverhoging

Meerderheid profileert zich als investeringsbestuur zonder belastingverhoging

Een tevreden schepen van Financi ën Katie Coppens kon in het stadhuis van Ninove een ambitieus voorstel van meerjarenplan voorleggen.   Het ambitieuze meerjarenplan van het schepencollege wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. “We investeren de komende zes jaar bijna 50 miljoen voor onze inwoners en dat zonder de belastingen te verhogen,” vertelt Coppens (Samen-sp.a), “Vele andere steden of gemeenten moeten fors besparen of kunnen nauwelijks investeren, maar wij vormen een uitzondering op die regel.”

©Sophie Richez – Schepen van financi ën, ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling, Katie Coppens en burgemeester Tania De Jonge

Alle leden van het college van burgemeester en schepenen gaven een korte toelichting bij de speerpunten voor hun respectievelijke bevoegdheden. Voor burgemeester Tania De Jonge (Open VLD) staat de versterking van het beleid integrale veiligheid daarbij op nummer 1: “Integrale veiligheid betekent dat je veiligheid breder bekijkt dan het zuiver politionele. Naast de uitbreiding van ons politiekorps, evaluatie en uitbreiding van het cameranetwerk en verhoging van het politiebudget investeren we dus eveneens in een bredere werking van onze gemeenschapswachten en twee stadsmariniers om extra in te zetten op de samenlevingsproblemen.” De Jonge is ook bevoegd voor jeugd en wil ook extra middelen voor de particuliere speelpleinwerking: “Die mensen leveren fantastisch werk en zorgen voor heel betaalbare, kwaliteitsvolle kinderopvang tijdens de vakanties in de deelgemeenten.”

©Sophie Richez – Burgemeester Tania De Jonge

Voorzitter van het BCSD Veerle Cosyns (Samen-CD&V), ook bevoegd voor integratie en senioren, mikt voluit op een warm Ninove. “Onze stad telt heel wat ouderen en daarvoor moeten we absoluut zorg dragen. De bestrijding van eenzaamheid is uiterst belangrijk,” vertelt Cosyns, “Vandaar dat ik  boven alles werk wil maken van een warm Ninove, met wijken waarin de mensen elkaar ook echt kennen en waar iedereen zich thuis voelt. De bestrijding van kinderarmoede is eveneens een absolute prioriteit. Kansarmoede vermijden begint met de bestrijding van kinderarmoede.” Cosyns wil daarnaast ook investeren in wijkwerkers om samenlevingsproblemen in de wijken aan te pakken en een positief nabuurschap te stimuleren. “Elkaar kennen is de start van een gezellige wijk, dus moeten we goede buurtprakijken stimuleren”.

©Sophie Richez – Veerle Cosyns, schepen voor sociale zaken

Schepen van Omgeving en Financi ën Katie Coppens heeft met de ontwikkeling van de OCMW- en Moeremans-site en het project rond Fabelta meer dan de handen vol. “Het zijn stuk voor stuk projecten waar de ambitie heel hoog ligt. Op de OCMW-site willen we een nieuwe groene ruimte cre ëren, gecombineerd met wonen en een kwaliteitsvolle publieke plek in de Oude Kaaischool,” vertelt Coppens, “De relatie met de Dender, die we opnieuw de stad willen binnentrekken, wordt daarbij heel belangrijk: een wandelkade langs de oever moet een echte publiekstrekker worden.” Wat het financi ële betreft wijst Coppens er op dat de belastingen niet stijgen, maar wel hervormd zullen worden. “Bedrijven met veel tewerkstelling of bedrijven die aan een aantal duurzaamheidscriteria beantwoorden krijgen een korting. De belasting op onbebouwde percelen wordt wel afgeschaft.”

Schepen van Personeel, Onderwijs en Patrimonium Joost Arents zet in op een nieuw administratief centrum. “De huidige toestand van het stadhuis maakt dat echt absoluut noodzakelijk — we kunnen ons niet meer veroorloven hiermee te wachten. In combinatie met een doorgedreven digitalisering van de administratie moet dat resulteren in een betere dienstverlening voor de bevolking. Belangrijk is wel dat we daarvoor een publiek-private samenwerking gaan opzetten om de factuur voor de stad te beperken.” Arents wil eveneens werk maken van extra ondersteuning voor kinderopvang.

©Sophie Richez – Schepenen van kinderopvang Joost Arents

Schepen van Openbare Werken & Mobiliteit en Leefmilieu & Klimaat Wouter Vande Winkel (Samen-Groen) heeft een aantal grote herinrichtingsprojecten op zijn bureau liggen. “De handelskernvernieuwing volg ik samen met collega Triest van Lokale Economie op en moet onze binnenstad een nieuwe boost geven. Ook de vernieuwing van het stationsplein moet meer zijn dan een grondige facelift. Wat de deelgemeentes betreft ben ik vooral verheugd dat de rioleringswerken in de Krepelstraat uitgevoerd worden. Met 1.6 miljoen euro specifiek voor maatregelen voor fietsers zullen we ook nog meer kunnen inzetten op de zachte mobiliteit.” Voor leefmilieu zal vooral de nieuwe groenzone aan de Burchtdam volgens Vande Winkel een meerwaarde vormen voor de Ninovieters. “Dat we op het einde van deze legislatuur ook bij de beste leerlingen van de klas inzake klimaat zullen horen, vind ik bovendien uiterst belangrijk,” besluit Vande Winkel.

©Sophie Richez – Wouter Vande Winkel, schepen voor mobiliteit

Schepen van Cultuur en Communicatie Henri Evenepoel (Open VLD) staat een boeiende opdracht te wachten met de renovatie van de bibliotheek. “Die wordt omgevormd tot een kennis-, ontmoetings- en doe-centrum,” vertelt Evenepoel, “Onze werking evolueert al in die richting, maar de infrastructuur is er nog niet aan aangepast.” De stad wil ook blijven inzetten op een gevarieerd cultureel aanbod. “We hebben een heel sterke traditie daarin, met de donderdagen, Krasj, de werking van de Plomblom enz. Die traditie willen we zeker aanhouden,” stelt Evenepoel.

©Sophie Richez – Schepen van communicatie, bibliotheek, cultuur, erfgoed, academie voor muziek, woord en dans en de academie voor beeldende kunst

Schepen van Sport en Evenementen Marc Torrekens gaat voor een doorgedreven ondersteuning van de sportclubs en van individuele sportbeoefenaars. “De ondersteuning van de clubs door een kwaliteitsvolle infrastructuur op te zetten willen we absoluut aanhouden en we ondersteunen de clubs ook in een kwalitatief sterke werking. Voor individuele sporters mikken we op informele sportbeleving in de publieke ruimte.” Inzake evenementen wil Torrekens werk maken van een duidelijk kader voor de organisatoren. “Ninove kent een fantastische groei en bloei van het aantal evenementen, maar dat maakt een duidelijk kader voor de organisatoren noodzakelijk,” zegt Torrekens, “Met een digitaal evenementenloket willen we het voor de organisatoren ook eenvoudiger maken om aanvragen in te dienen.”

©Sophie Richez – Schepen van sport en evenementen

Schepen van Lokale Economie en Toerisme Michel Casteur, die in januari opgevolgd wordt door Alain Triest, beschouwt de stadskernvernieuwing met de daarbij horende doorsteek tussen de Beverstraat en Kaardeloodstraat als zijn grootste prioriteit. “Het aantrekkelijker maken van onze handelskern is heel belangrijk om Ninove als handelsstad te bevestigen,” vertelt Casteur, “Daarnaast is de ontwikkeling van industrieterrein Doorn Noord van groot belang voor de werkgelegenheid in onze streek.”

©Sophie Richez – Schepen van economie en werk, parkeerbeleid, toerisme, Europese aangelegenheden, technische uitvoeringsdienst en landbouw
X