Burgerparticipatie groep inwoners aan het beleid.

Burgerparticipatie en inspraak te Lierde.

Op de gemeenteraad van maandag 24 februari 2020 stond het “Participatie- en inspraakreglement” ter goedkeuring op de agenda.

Over wat gaat het eigenlijk?

Het Decreet over het Lokaal Bestuur geeft aan de gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn de opdracht om inwoners zo veel mogelijk bij het beleid te betrekken. Elke gemeente en elk OCMW dienen de nodige initiatieven te nemen om de participatie met de burgers te bevorderen.

Het Decreet over het Lokaal Bestuur omschrijft daarnaast een aantal meer gereglementeerde vormen van burgerparticipatie zoals o.a. adviesraden, voorstellen van burgers, verzoekschriften, volksraadplegingen, burgerbudgetten en klachtenbehandeling.

De gemeenten en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn kunnen daarnaast vrij kiezen welke instrumenten zij gebruiken om de burgerparticipatie te bevorderen. Initiatieven die de gemeente vrij kan bepalen, zijn bijvoorbeeld: het oprichten van wijkcomit és, het organiseren van een infoavond en het organiseren van een vragenuurtje voor de inwoners tijdens de gemeenteraad.

Participatie en inspraak.

Burgemeester Jurgen Soetens gaf toelichting bij dit punt. Hij stelde dat de Lierdenaars momenteel al zeer nauw bij het beleid betrokken worden.

Er wordt volgens hem ruim voldoende informatie gegeven via o.a. de gemeentelijke website, de sociale media, het gemeentelijk blad De Roepsteen. Ook het participeren aan het beleid wordt hen mogelijk gemaakt. Denken we maar aan de inspraak- en bewonersvergaderingen met betrekking tot de nieuwe voetbalaccomodatie, de omgeving van De Kommalier en de stationsbuurt.

Al deze zaken samen zijn er, volgens burgemeester Soetens, het bewijs van dat er in Lierde duidelijk een actieve openbaarheid is en er ruim voldoen participatie en inspraakmogelijkheden zijn.

Standpunt Open VLD.

VLD-fractie stelt vragen rond burgerpartecipatieVolgens Melissa Dooms, fractievoorzitter Open VLD, is dit niet voldoende en is het voorgestelde niet meer of niet minder dan het standaardreglement.

Waarom kan er, zoals in meerdere gemeenten al het geval, geen vragenuurtje “Burgerparticipatie” aan de gemeenteraad gekoppeld worden?

Waarom gaat Lierde ook niet voor een “Burgerbegroting” zoals in sommige buurgemeenten? Zulke burgerbegroting is een nog duidelijker vorm van directe democratie. Een proces van democratische besluitvorming waarbij de inwoners zelf beslissen hoe een gemeentelijk budget, dan wel een deel ervan, wordt besteed.

Volgens de burgemeester kunnen deze voorstellen niet uitgevoerd worden omdat ze niet in het meerjarenplan 2020-2025 zijn opgenomen.

De Open VLD-fractie onthield zich bij de stemming.

Andere meningen.

Niet enkel Open VLD is van oordeel dat het voorstel van de meerderheid onvoldoende is. Ook in het verkiezingsprogramma van SPAnKRACHT (lijst van Spa’ers en onafhankelijken) kon men voorstellen vinden in verband met van het oprichten van dorpsraden met eigen budget en meer actieve openbaarheid van bestuur.

LUST die in januari 2018 op de sociale media verscheen en die de laatste maanden als “kritische toeschouwer” zeer minutieus de Lierdse gemeentepolitiek onder de loep neemt heeft ook zo zijn twijfels. Lust vraagt zich namelijk af of de Lierdenaar wel voldoende geïnformeerd en geconsulteerd zal worden. Misschien wel tot op zekere hoogte, op beperkte domeinen en in kleine “projecten”.
Of hij/zij mee mag oordelen, laat staan, mee mag besluiten lijkt voor LUST zeer onwaarschijnlijk.
De echte participatie met de burger als deelgenoot van de macht is nog ver weg in Lierde.” besluit LUST op zijn/haar FB pagina.

Info.

FB-pagina LUST

FB-pagina SPAnKRACHT

Beleidsplan Lierde Horizon 2020

Lierde meerjarenplan 2020-2025