foto bij tekst locatie voetbalaccommodatie Lierde

Gemeenteraad Lierde: princiepakkoord locatie nieuwe voetbalaccommodatie.

 

burgemeester Soetens en voorzitter VekemanOp het eerste zicht is dit een banaal agendapunt ware het niet dat het hier in realiteit echter gaat over de inplanting van nieuwe gemeentelijke voetbalaccommodatie. Volgens heel wat mensen zelfs over het al dan niet voortbestaan van één van de twee voetbalclubs.

Na de laatste gemeenteraad van de vorige legislatuur, waarop het punt werd verdaagd, ontstond er in de pers en op de sociale media heel wat commotie. Eerst en vooral omdat de reden van deze verdaging volgens sommigen nogal bedenkelijk waren. De notulen van de GECORO-vergadering (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening), die ter zake diende te adviseren, waren blijkbaar nog niet ondertekend en konden dus niet bij het dossier gevoegd worden. “Het ondertekende verslag is ’s anderendaags wel aan de GECORO-commissieleden bezorgd” vernamen we van Jo Van Driesche (Spankracht) “Blijkbaar was de timing nogal ongelukkig. Maar hierdoor gaat de bespreking dus wel in de nieuwe gemeenteraad, met slechts één oppositiepartij, door. Als neutrale observator stel ik me de vraag in hoeverre voorgaande manipulatie democratisch is.” voegde hij er nog aan toe.

Ten tweede omdat de meerderheid voor de inplanting van de nieuwe voetbalaccommodatie zeer duidelijk voor de terreinen van FC Bonanza koos. Dit blijkbaar zonder rekening te houden met de standpunten van VCE Deftinge.

Lierdse burgemeester SoetensBurgemeester Jurgen Soetens schetste de gang van zaken van de zoektocht naar een geschikte locatie.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd in 2005 vastgelegd. In 2014 werd er ten behoeve van de recreatie een eerst parti ële wijziging goedgekeurd. Deze had betrekking op de tennisvelden. Omdat ook de voetbalvelden zonevreemd liggen werd er beslist om ook hier iets aan te doen.

Na gesprekken met de twee Lierdse ploegen werd een “wensenprogramma” opgesteld en aan SOLVA de opdracht gegeven om de hand hiervan naar een geschikte locatie te zoeken.  Geen eenvoudige opdracht daar het hier gaat om een totale oppervlakte van 2,9 ha. Speelvelden 21500 m ², ruimte voor circulatie en uitbreidingsruimte 3184 m ², plaats voor kantine en tribune 950 m ², 150 parkeerplaatsen.

In eerste instantie werden er negenenveertig zoeklocaties weerhouden die uiteindelijk, aan de hand van acht relevante criteria, gereduceerd werden tot vijf. Ottergem / Dreefstraat, Polenak, Wassegem, Tempel / Bergstraat en Wagenweg.

Door rekening te houden met diverse voorschriften en advies van de hogere overheid, zoals o.a. het Departement Omgeving en de Provincie, werd uiteindelijk enkel de locatie Tempel-Bergstraat weerhouden. Ook deze zone heeft weliswaar de nodige problemen doch deze kunnen allemaal vrij éénvoudig opgelost worden. Ontsluiting is mogelijk via Bergstraat zodat de druk op de Tempel vervalt of minimaliseert. Ook de impact op de landbouw is er miniem daar er al voetbalvelden aanwezig zijn.

Burgemeester Soetens legde er verder nog eens de nadruk op dat met het voorstel dat ter tafel ligt enkel de eventuele ligging van de nieuwe voetbalaccommodatie bepaald wordt doch dat er nog geen beslissing is voor de eventuele uitvoering.

Open VLD gemeenteraadsleden Lierde
Open VLD fractie

Open Vld vraagt uitstel om een draagvlak tussen de clubs te cre ëren.

Melissa Dooms verduidelijkte waarom Open VLD zich bij de stemming zou onthouden.

Van een gemeenschappelijke voetbalaccommodatie wordt al gedroomd sinds de jaren ’80. Er zijn al verschillende pogingen ondernomen om dit voor elkaar te krijgen. In september 2017 waren wij mee de trekker van dit project omdat onze voetbalclubs nood hebben aan betere infrastructuur waar zowel de huidige als de toekomstige generatie voetballers zich kan ontwikkelen. Dit mooie project kon dus al van bij het begin op onze steun rekenen.

Ook beide voetbalclubs waren van bij de start enthousiast. Eveneens toen VCE Deftinge hun eigen terrein van het onderzoek uitgesloten zagen bleef de club toegewijd aangezien ze ervan overtuigd zijn dat een neutraal terrein voor een dergelijk ambitieus project de beste oplossing is. De club besloot toen om actief mee te werken en op eigen kosten een expert in ruimtelijke ordening onder de arm te nemen. Deze kreeg de opdracht om zelf op een constructieve manier op zoek te gaan naar geschikte locatie. Ik duid dit even aan om duidelijk te maken dat VCE Deftinge noch de moeite noch de financi ële middelen gespaard heeft om dit project tot een goed einde te brengen.

Wij begrijpen van VCE Deftinge dat zij heel graag willen deel uitmaken van dit project, maar ze voelen zich uitgesloten, aan de kant gezet en ze begrijpen niet waarom een neutrale locatie niet de voorkeur draagt. De locatie die vandaag op tafel ligt, is een droom van FC Bonanza en een nachtmerrie voor hen. Onze fractie begrijpt niet waarom er geen consensus werd gezocht tussen de clubs. De locaties Polenak en Wagenweg hebben ook hun voordelen, maar zijn niet weerhouden terwijl deze wel op consensus kunnen rekenen bij de clubs. Wij zijn van mening dat de verschillende argumenten om deze te schrappen sterk voor discussie vatbaar zijn. Zo werd oa. vandaag bij de infovergadering door SOLVA niet vermeld dat Infrabel bij de eventuele sluiting van de spoorweg ook onderzoek voert naar het inplanten van een fietsbrug ter hoogte van Laerebeke die uitgeeft op de Polenak en die op die manier een perfecte ontsluiting kan geven voor het zacht verkeer. Dit kan aangehaald worden bij de volgende gesprekken met Infrabel.

We hebben ook verschillende vraagtekens bij het onderzoek: zo merken we op dat SOLVA bij de afbakening van de woonkernen subjectief te werk ging. We stellen ons ook de vraag op wat SOLVA zich baseert door eerder te stellen dat zoekzone 13, waar de huidige terreinen van FC Bonanza liggen, een groter draagvlak kent gelet op de problematiek die er nu al heerst en waarom dit zogezegd buurtonderzoek bij de laatste versie van de studie is geschrapt.

Wij zijn van oordeel dat de locatie aan de Polenak, die trouwens beter aansluit bij de rest van onze sportinfrastructuur en locatie Wagenweg te snel weggeschreven zijn. Compensatie van Herbevestigd Agrarisch Gebied is in het verleden al gebeurd, waarom zouden we dit nu niet kunnen doen?

Wij vinden de conclusie van het SOLVA-project betwistbaar. Naast de inhoudelijke vraagtekens die we hebben, heeft men absoluut geen rekening gehouden met het menselijk aspect van het project. De passie en de liefde van de spelers, supporters en vrijwilligers die zich dag in dag uit inzetten voor de clubs werd totaal genegeerd. Ten onrechte want dit zou één van de pijlers moeten zijn waarop het project gebaseerd is.

Wij merken ook op dat er keihard is gewerkt om de perceptie te cre ëren dat ‘geen goedkeuring’ vandaag als een stem tegen het project of de club FC Bonanza zou zijn. Niets is minder waar! Een project van deze grootte, vraagt ook een ruime investering, waarbij de belastingbetaler ook ruim zal moeten bijdragen. Bij zo’n grote inspanning moeten we er toch tenminste voor zorgen dat de clubs, waarvoor we het doen, zich kunnen vinden in dit ambitieus project. Het voorstel dat vandaag op tafel ligt, wijkt volledig af van de perceptie die men wil cre ëren met de #samenlierde hashtag. Dit project zou de beide clubs moeten verbinden, niet scheiden. Met dit voorstel dreigt Lierde een club te verliezen. Het is namelijk niet duidelijk wat er gebeurt met de pleinen van VCE Deftinge. De toekomst van de club komt in gevaar en dat zou een verlies betekenen voor Lierde. Wij zien Lierde liever winnen. Met een oplossing waar beiden clubs zich in kunnen vinden. De zones zijn er, de sportieve wil ook want beide clubs kunnen zich vinden in een neutraal terrein, nu enkel nog de politieke moed om nog even door te zetten en een compromis te zoeken.

De politieke moed om een compromis te vinden zou geen probleem mogen zijn aangezien de meerderheid van de politieke partijen in Lierde de bouw van de nieuwe voetbalinfrastructuur in hun verkiezingsprogramma opnam. Waar de ene partij sprak over “een breed gedragen oplossing te zoeken voor de terreinen” schreven wij dat we het gemeenschappelijk voetbalterrein steunen op voorwaarde dat alle aspecten van het project gedragen worden door de beide clubs.

Wij dringen aan om de beslissing nog uit te stellen, het punt te verdagen en het onderzoek verder te zetten. Tevens vragen wij overleg en inspraak van beide clubs vooraleer er een eventueel nieuw voorstel op tafel komt. We wonen in een kleine, aangename gemeente. De eisen van de clubs liggen niet hoog, een consensus vinden is dus zeker mogelijk. Laat ons de sluier van negativiteit die nu over dit project hangt, wegwerken alvorens verder te gaan. Dit zal de toekomstige stappen die het project moet doorlopen eenvoudiger maken. Om dit project tot een goed einde te brengen is het nodig om tussen beiden clubs een draagvlak te cre ëren. Met het voorstel dat vandaag voorligt, wordt het vormen van een draagvlak tussen de clubs veel moeilijker en dreigt het project vertraging op te lopen.

Als het bestuur vandaag beslist over te gaan tot stemming van dit voorstel, kunnen wij de conclusie omwille van aangegeven redenen niet steunen. Wij willen de weg van verder overleg kiezen om te komen tot een compromis. Aangezien dit nu niet op tafel ligt, onthouden wij ons vandaag. En willen we vragen aan elk raadslid om goed na te denken over de keuze die ze vandaag maken. Wij willen vooral geen breuklijnen cre ëren, niet bij de bevolking noch bij de clubs.”

Deze tussenkomst van Open VLD fractieleider Melissa Dooms werd vanop de publieke tribune, door waarschijnlijk de VCE Deftinge aanhangers, op een warm applaus onthaald.

Goedkeuring van de voorgestelde herziening

Na de uitleg van de burgemeester en de interpellatie van Melissa Dooms werd de tweede parti ële herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan door gemeenteraadsvoorzitter Steven Vekeman (3de Partij) ter stemming voorgelegd. Het voorstel werd met veertien stemmen voor (Voor Lierde + 3de Partij) tegen drie onthoudingen (Open VLD) goedgekeurd.

Lees ook (klik op de tekst): Netelig voetbaldossier op gemeenteraad te Lierde.

Publieke tribune bij de aanvang van de gemeenteraad.
Publieke tribune na bespreking punt 4.