Lieselotte De Roover: “nauwelijks signaal ontvangen nood aan zomerscholen”

Tijdens de gemeenteraad Zottegem afgelopen maandag beet schepen van Onderwijs Lieselotte De Roover (CD&V) van zich af aangaande de Zomerscholen. Oppositiepartijen Open VLD en SP.A hadden vooraf immers kritiek geuit op het feit dat   er in Zottegem geen ‘zomerscholen’ werden georganiseerd. Dit extra lesmomenten tijdens de grote vakantie worden in tal van Vlaamse gemeenten en steden nochtans ingericht, om leerlingen te helpen die door de coronacrisis een achterstand hebben opgelopen. Opvallend, ook N-VA, de coalitiepartner van CD&V, stelde zich er vragen bij. Het was immers ministers van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) die de zomerscholen had aangemoedigd.

Lees meer over de aanzet van de reactie van Lieselotte De Roover via deze link.

Verderop komen ook raadslid Yana Giovanis  van SP.A, (  “De schepen lijkt het nog steeds niet te snappen”)  die samen met Open VLD de kat aan de bel bond en ook Heidi Schuddinck ( “Geen Schoolse Insteek” ) van Groen aan bod. Ook  joke Rossel van N-VA  reageert nog ( ” We treden schepen De Roover bij” )

Reactie Lieselotte Roover

“Als leerkracht en als voormalig lid van een jeugdvereniging, weet ik maar al te goed wat de noden zijn en hoe we die het best aanpakken. Natuurlijk staan we open voor de vraag naar zomerscholen, maar dan moet de vraag zich wel stellen. Ik heb de voorbije weken nauwelijks een signaal ontvangen wanneer het ging om de eventuele nood aan het organiseren van een zomerschool, tijdens het veelvuldig contact met het Zottegems onderwijsveld. Bovendien is het zeer belangrijk dat de scholen zelf personeel aanbieden met een pedagogisch diploma om de kwaliteit te kunnen waarborgen. De scholen kennen de beginsituatie van ieder kind het best. Het moet gaan om een zinvol en kwalitatief initiatief. Kinderen en onderwijzend personeel hebben bovendien ook nood aan een échte vakantie, na een intense en stresserende periode. We ondersteunen als stadsbestuur de Zottegemse jeugdverenigingen die straks op kamp vertrekken, en zetten ons schrap voor een veilig verloop van de speelpleinwerking, cultuurkampen, ZIBO en sportkampen. Wij laten de kinderen en jongeren absoluut niet in de kou staan: dit is de waarheid geweld aandoen. Kwetsbare gezinnen, jongeren en kinderen konden het voorbije schooljaar ook rekenen op steun van de stad. Voor de corona uitbraak, maar ook in de periode dat alle leerlingen noodgedwongen thuis dienden te blijven, hielden we meermaals overleg met alle directies van het flankerend onderwijs  om  te luisteren naar hun vragen en een oplossing te kunnen bieden waar nodig. Verder is onze  katrolwerking  actief gebleven: een positief verhaal, met een grote betrokkenheid bij de kwetsbare gezinnen. Het voorbije semester werkten we met 14 studenten en vier vrijwilligers en hebben we vanuit de katrol 21 gezinnen (52 kinderen) ondersteund in Zottegem. Hierdoor is het project  KOOS (Kind Ouders en Ondersteuning op School) opgestart in het voorjaar 2020, waarin we net die kinderen en hun ouders die als enig achterstandskenmerk anderstaligheid hebben, een duwtje in de rug geven om de te kloof overbruggen en aansluiting vinden bij het schoolse gebeuren. Na drie jaargangen van de “taalkriebels” kunnen deze zomer helaas niet doorgaan. Daarvoor stuit het Zottegems stadsbestuur op praktische limieten in corona-tijd. Op dit moment gaat de speelpleinwerking door op drie verschillende locaties (twee bubbels Hemelrijk, één bubbel De muze en één bubbel SBS de kleine planeet). Een vijfde bubbel voor de taalkriebels werd onderzocht maar bleek praktisch niet realiseerbaar. Schepen De Roover: “Het blijft belangrijk dat we via de zorgcoördinatoren van de scholen bij de juiste doelgroep geraken. Een taalkriebel organiseren in de herfstvakantie is voor ons dan ook zinvoller, na het uitgestelde overleg met alle zorgcoördinatoren in september.”

Coalitiepartner N-VA nuanceerde tijdens de gemeenteraad bij monde van raadslid Joke Rossel de vragen die het had over de zomerscholen.

“We treden schepen De Roover bij. Het is ons duidelijk dat het stadsbestuur het concept van een zomerschool zeker een kans wil geven, maar om dergelijk initiatief op poten te zetten moet het inderdaad geruggensteund kunnen worden vanuit meerdere Zottegemse scholen, anders wordt het een schijnbaar onhaalbare oefening.”

Reactie Heidi Schuddinck (Groen): “Geen Schoolse Insteek”

“Er zouden terug taalkriebels komen in de herfstvakantie, maar volgens mij kan dat al sneller. Wegens corona en de bubbels ziet de schepen dat niet zitten. Als je Taal- of Rekenkriebels organiseert in de tweede helft van augustus zijn er nog zes weken en bovendien zijn er volgens mij zeker Zottegemse vrijwilligers te vinden die dit willen opnemen. Waar een wil is is een weg. Met Groen verkiezen we trouwens eerder het principe van de taalkriebels via het speelweefsel van de kinderen dan de zomerscholen omdat die vertrekken van een negatieve invalshoek, namelijk leerachterstand. Wij willen dus geen schoolse insteek. Grabbelpassen of speelpleinwerking lenen zich uitstekend om te combineren met spelenderwijs leren en niet alleen voor kinderen die educatieve pijnpunten hebben maar voor alle kinderen. Elk kind kan leren van een ander kind. Informeel leren is minstens even belangrijk om te groeien dan schools leren.”

Reactie Yana Giovanis (SP.A): “De schepen lijkt het nog steeds niet te snappen”

“De schepen lijkt het nog steeds niet te snappen. Vlaanderen heeft budget vrijgemaakt voor een belangrijk project. Voor bepaalde leerlingen is extra ondersteuning noodzakelijk zodat ze volgend jaar goed aan het nieuwe schooljaar kunnen starten. Maar het is de stad die het dossier in handen moet nemen en uitwerken, niet de scholen zelf. Ik stel vast dat de schepen stelt dat zij ‘nauwelijks een signaal van de scholen heeft ontvangen’ terwijl ik weet dat bepaalde scholen wel degelijk interesse hebben in het project. Ik vind dat raar… Meer dan 144 steden organiseren iets om kwetsbare leerlingen te ondersteunen. Zottegem organiseert niets voor hen: geen zomerschool, geen taalkriebels. De ‘praktische limieten in corona-tijd’ die de schepen inroept lijken er enkel in Zottegem te zijn…”