Stéphan Bourlau krijgt geen inzage van het stadsbestuur in belangrijke stukken, ’terwijl dit voor anderen wel kan’

‘Het stadsbestuur saboteert het democratisch controlerecht van een raadslid. Een democratie onwaardig.’


Geraardsbergen. Naar aanleiding van het artikel van Nuus (7 augustus 2021) over de leegstand van verschillende woningen op de Astridlaan, vroeg gemeenteraadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) aan het stadsbestuur een geactualiseerd overzicht van de leegstaande woningen en gebouwen van Geraardsbergen op.  Dit overzicht kreeg raadslid Bourlau van de stad Geraardsbergen NIET omwille van ‘de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ van de betrokkenen, laat het stadsbestuur weten, terwijl een inwoner van de stad deze lijst na aanvraag wel kreeg. ‘Hier is duidelijk obstructie in het spel. Het stadsbestuur saboteert het democratisch controlerecht van een raadslid’, reageert Stéphan Bourlau verbolgen.

Naar aanleiding van het artikel van Nuus (7 augustus 2021) over de leegstand van verschillende woningen op de Astridlaan, vroeg gemeenteraadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) aan het stadsbestuur een geactualiseerde register van de leegstaande woningen en gebouwen van Geraardsbergen op.  Met deze lijst wou Stéphan Bourlau nagaan in welke mate gebouwen in onze stad (opzettelijk) worden verwaarloosd. Het overzicht van leegstaande gebouwen kreeg raadslid Bourlau van de stad Geraardsbergen NIET omwille van ‘de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’ van de betrokkenen.

Politiek à la tête du client
In februari 2021 kreeg een inwoner van de stad Geraardsbergen na aanvraag het registers van leegstaande woningen en gebouwen daarentegen WEL. ‘Dit is ontoelaatbaar. Zelfs meer, het is politiek à la tête du client. Een gemeenteraadslid krijgt de lijst niet, terwijl een inwoner van de stad het overzicht wel krijgt. Dit is een democratie onwaardig’, reageert Bourlau scherp. ‘Door een gemeenteraadslid opzettelijk te verhinderen om zijn democratische controlefunctie uit te oefenen, etaleert het stadsbestuur haar onvermogen om de democratische spelregels te volgen.’ De voorman van het Alternatief vreest dat het stadsbestuur met dit manoeuvre de oppositie buitenspel wil zetten en monddood wil maken.’

Op 25 juli 2021 vroeg raadslid Stéphan Bourlau een overzicht van de leegstaande gebouwen aan. De voorman van het Alternatief wil onderzoeken welke gebouwen leegstaan en wat de politiek van het stadsbestuur daaromtrent is. Stéphan Bourlau kreeg de lijst van het stadsbestuur niet. In een brief – verzonden op 12 augustus – geeft het standsbestuur volgende verklaring: ‘Deze lijsten bevatten kadastrale gegevens en persoonsgegevens die raken aan de persoonlijke levenssfeer. Openbare besturen mogen de van het kadaster verkregen informatie slechts gebruiken voor duidelijk omschreven administratieve doeleinden of doeleinden van algemeen nut. De openbaarmaking van de door u gevraagde lijsten is niet mogelijk zonder afbreuk te doen aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het is wel mogelijk om u statistisch materiaal aan te leveren, mocht u dat wensen.’

Democratisch deficit
‘Dat een raadslid geen inzage krijgt in de gevraagde stukken druist in tegen het huishoudelijk reglement’, licht Bourlau immers toe. De voorman van het Alternatief verwijst daarvoor naar artikel 11 paragraaf 3 van het huishoudelijk reglement, waarin duidelijk staat dat raadsleden inzagerecht hebben in ‘in alle dossiers, stukken en akten, ongeacht de drager, die het bestuur van de gemeente betreffen’. Raadleden hebben immers het recht om ‘alle andere documenten te raadplegen, die betrekking hebben op het bestuur van de gemeente.’

Verder wijst raadslid Stéphan Bourlau erop dat hij 18 dagen op een antwoord op zijn schriftelijke vraag heeft moeten wachten, vooraleer hij een officieel antwoord van de stad heeft gekregen, terwijl duidelijk vaststaat dat het College van Burgemeester en Schepenen ‘uiterlijk acht werkdagen na ontvangst van de aanvraag aan het betrokken raadslid’ moet reageren. ‘Hier is duidelijk obstructie in het spel. Het stadsbestuur saboteert het democratisch controlerecht van een raadslid’, reageert Stéphan Bourlau verbolgen. ‘Dit zijn praktijken die niet thuis horen in een democratie.’

Stéphan Bourlau zal niet nalaten om ‘dit soort praktijken’ aan te klagen en zal bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen een klacht neerleggen. ‘Het behoort tot het democratisch fatsoen dat een raadslid van de oppositie alle ruimte krijgt om zijn controlerecht optimaal te benutten’, geeft Stéphan Bourlau nog mee. ‘Zeker in Geraardsbergen is dit meer dan nodig.’

Intussen heeft Weerbaar Geraardsbergen een overzicht van de leegstaande woningen en gebouwen van Geraardsbergen tussen 2016 en 2018 ter beschikking gesteld.

Julien Borremans

X