Vergunningsaanvraag windturbines in Sint-Lievens-Houtem: standpunt college van burgemeester en schepenen

Het college van burgemeester en schepenen van Sint-Lievens-Houtem heeft een standpunt ingenomen na de vergunningsaanvraag door Aspiravi bij de Vlaamse regering, de ingediende bezwaren, de externe adviezen en de adviezen van de gemeentelijke omgevingsambtenaren voor de bouw van windturbines in deelgemeente Vlierzele.

“Het college is overtuigd dat windenergie een onmisbaar element is in de strijd tegen de klimaatopwarming en de doelstellingen rond eigen groene, betaalbare energievoorziening. Zoals voorzien in het Meerjarenplan 2020-2025 wil het bestuur acties ondersteunen die dergelijke projecten voor alternatieve energievoorzieningen ontwikkelen. Door verschillende bezwaarindieners werden alternatieven aangereikt, doch schaart het college zich hierbij achter de visie van experten dat naast andere vormen van eigen groene energievoorzieningen (zoals bvb. zonnepaneelparken) windontwikkeling noodzakelijk is. Het college behoudt zijn standpunt dat de afgebakende zone langsheen de E40 zich mogelijks leent tot de ontwikkeling van (een) windturbine(s), alleen moet voldaan worden aan alle randvoorwaarden. Onder meer het aantal windturbines moet vastgelegd worden, de grootte en hoogte van rotor en wieken, de geluidsnormen (laag-frequentiegeluid), erosie-effecten en effecten op de gezondheid.”

“De normen voor dergelijke windprojecten worden vastgelegd door de Vlaamse regelgeving, die vergunningverlenende overheid is. Het college neemt echter akte dat er intussen ook een aanvraag is ingediend door een andere projectontwikkelaar voor de plaatsing van twee turbines binnen hetzelfde landschap. Beide aanvragen zijn niet op elkaar afgestemd en zijn ook niet verenigbaar. Om de omsingeling van woonkorrels te vermijden en een aanvraag te ontvangen waarbij alle mogelijke ontwikkelaars een afgestemde aanvraag indienen waarbij een maximaal rendement kan gehaald worden met een minimale impact op het landschap en de leefomgeving is een bilateraal overleg tussen de Vlaamse Overheid, de lokale besturen en de verschillende ontwikkelaars absoluut noodzakelijk. Op een overleg tussen het Provinciebestuur en de gemeentebesturen van Erpe-Mere en Sint-Lievens-Houtem op 11 oktober 2022 werd via de Provincie gevraagd aan Vlaanderen om dit bilateraal te organiseren. We betreuren dat dit intussen nog steeds niet georganiseerd werd. Zolang geen masterplan met specifieke inplanting en normering van de turbines en transformatoren wordt voorgelegd en goedgekeurd, kan het college geen advies geven. Het gevaar is immers dat een eventuele vergunning voor de lopende aanvraag daags nadien wordt gevolgd door een vergunning voor bijkomende turbines, wat volgens het college niet inpasbaar is in de omgeving.”

“Het gemeentebestuur van Sint-Lievens-Houtem staat daarmee op één lijn met het standpunt van het gemeentebestuur Erpe-Mere, die in haar advies ook uitdrukkelijk om een totaalvisie vraagt van de Vlaamse Overheid.”

  • Besluit

Artikel 1: Het college van burgemeester en schepen vraagt de Vlaamse Overheid om geen aanvraag te behandelen zolang er geen bilateraal overleg is geweest tussen de verschillende overheden, leveranciers en ontwikkelaars waarbij een duidelijk Masterplan wordt goedgekeurd waarbij op het deel van het ‘Windlandschap E40 van Aalter tot Aalst’ tussen Wetteren en Aalst vastgelegd wordt hoeveel turbines kunnen ingepland worden en onder welke randvoorwaarden dit inpasbaar is (grootte, hoogte, afstand tot bewoning, geluidsnormen…).

Artikel 2: Afschrift van dit standpunt wordt overgemaakt aan de Vlaamse Overheid, de Provincie Oost-Vlaanderen, het gemeentebestuur van Erpe-Mere en de Gecoro.