Negatief advies van GECORO i.v.m. ’s Hondshuffel  

Hondshuffel (1)

Sint-Lievens-Houtem, 13/03/2018 –  GECORO is de afkorting voor Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, die commissie bracht recent (5 maart) een negatief advies uit over de geplande verkaveling het woonuitbreidingsgebied ’s Hondshuffel-Hofkouter.

GECORO bestaat uit deskundigen die decretaal zijn gerechtigd tot het geven van een advies, over alle aangelegenheden m.b.t. de gemeentelijke ruimtelijke ordening. De adviezen van deze commissie worden steeds overgemaakt aan het college van Burgemeester en Schepenen. De omgevingsvergunning bestaat uit: één omgevingsvergunning, twee procedures en drie vergunningverlenende overheden. De commissie heeft beraadslaagd m.b.t. de verkavelingsaanvragen WUD ’s Hondshuffel, en geeft een stand van zaken:

Openbaar onderzoek op 29 januari tot 27 februari 2018, informatievergaderingen op 5 en 6 februari. Er werden in totaal 69 bezwaarschriften ingediend, waarvan 17 inhoudelijk uniek zijn voor deel Noord. Er werden 30 bezwaarschriften ingediend (waarvan 11 met dezelfde inhoud) voor het deel Zuid. De belangrijkste onderdelen zijn : 1) de grootschaligheid van het project. 2) de impact ervan op de omwonenden en het woongenot. 3) De vrees voor wateroverlast. 4) Een aankomend mobiliteitsprobleem.

Na beraadslaging ziet de commissie  geen enkele aanleiding om haar eerder ingenomen standpunt te wijzigen.  Het bijkomend aansnijden van open ruimte is niet wenselijk, en het is een slecht idee om te bouwen in een beekvallei.  Er wordt beslist om een kerngroep op te richten om beide verkavelingsaanvragen nader in detail te onderzoeken. Een aanvullend advies zal tegen de volgende vergadering ter goedkeuring worden voorgelegd aan de GECORO.  
Conclusie is dat de commissie ongunstig advies uitbrengt voor de verkavelingsaanvragen van WUG ’s Hondshuffel. Effectieve leden zijn : Sylvie Van Damme, Bart Meganck, Sofie Van Cromphaut (afwezig) Ivan De Roo, Geert Lybeer, Andr é Wijndaele, Piet Van Tittelboom, Stefaan Deconinck.   De afgevaardigden van de politieke partijen zijn : Jan Van den Bossche, Ilge Van De Vijver (afwezig en vervangen door Jeroen Prov é) Augusta Rottiers, Tom De Meyer, Marc Degroote (afwezig en vervangen door Michel d’Hauwers)
Herman De Knijf, foto’s L.A.M.P.
Hondshuffel (2)