Klacht bij gouverneur tegen gemeenteraadsbeslissingen over de stationsbuurt te Geraardsbergen.

De Stad Geraardsbergen is van plan om in de ruime stationsomgeving, naast de spoorweg, een ambitieus woonproject te ontwikkelen. De Molenbeek vormt de drager van een aantal duurzame woonomgevingen, ingebed in een groenstructuur, die ver in het woonweefsel doordringt.

In de gemeenteraad van Geraardsbergen werd een tijd geleden het RUP Reepstraat (ruimtelijk uitvoeringsplan) goedgekeurd. Het moet toelaten om een ambitieus woonproject in deze omgeving op te trekken. Voordien hadden een aantal bewoners een reeks aan bezwaren en een petitie tevergeefs aan het College van Burgemeester en Schepenen overgemaakt. Vervolgens maakten verschillende ontevreden buurtbewoners een klacht aanhangig bij de Raad van State. De procedure loopt.

Op de jongste gemeenteraad werd een aantal principebeslissingen genomen en het ontwerp van het trac é van de aan te leggen weg op het perceel aan de Reepstraat goedgekeurd. Tegen deze beslissingen hebben twee raadsleden van de N-VA en vier buurtbewoners een klacht aanhangig gemaakt bij de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen en de minister van Binnenlands Bestuur.

Waarover gaat het concreet?
De Stad Geraardsbergen is van plan om in de ruime stationsomgeving — achter het station — naast de spoorweg een ambitieus woonproject te ontwikkelen. De Molenbeek vormt de drager van een aantal duurzame woonomgevingen, ingebed in een groenstructuur, die ver in het woonweefsel doordringt.  De site — waar het project moet komen — bevindt zich op een steenworp van het centrum.

‘Toegegeven! De site is momenteel een afzichtelijke, onverzorgde parking met een onoverzichtelijke wildgroei van onkruid en struiken. Deze stadskanker moet worden aangepakt. Daar is iedereen het over eens,’ reageert een buurtbewoner, en hij gaat verder: ‘Langsheen de verbinding tussen de Reepstraat en de Oudenaardsestraat worden een aantal woonblokken ingepland, die in de verste verte niet aansluiten bij de morfologie en de architectuur van de stad. Aan de rand van de stadskern wordt de bouw van een aantal flatgebouwen gepland. Twee van deze appartementsgebouwen tellen respectievelijk acht en negen verdiepingen.’

Daarenboven zal er aan de Oudenaardsestraat een parkeertoren van negen verdiepingen verrijzen. De buurtbewoners hebben zich in een petitie negatief uitgesproken over dit project. ‘Uiteraard zijn wij niet tegen een herinrichting van deze site, maar dan moet dit project wel aansluiten bij een visie over de ruimtelijke ordening en de ontwikkeling van deze stad. Die is er momenteel niet. Dit trac é zal worden volgestouwd met gebouwen, terwijl in de binnenstad er heel wat leegstand is.’

Klacht bij de gouverneur
Op de jongste gemeenteraad werd het trac é en de rooilijn van de aan te leggen weg op het bouwproject aan de Reepstraat goedgekeurd. Tevens volgde er een principebeslissing over de vestiging van een recht van overgang op de parking Vooruitzichtstraat in functie van een bouwproject aan de Reepstraat.

Twee gemeenteraadsleden en een aantal buurtbewoners zijn het grondig oneens met de beslissingen van de gemeenteraad en maken bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen en de minister van Binnenlands Bestuur een klacht aanhangig. Bij de Raad van State loopt een procedure tegen het RUP Reepstraat. De buurtbewoners verwachten dat de uitspraak over de klacht eerst wordt afgewacht vooraleer er beslissingen over de werkzaamheden worden genomen.
Bovendien zijn de percelen nog in priv éhanden, waardoor de stad de kar voor het paard spant door nu al beslissingen over dit trac é uit te vaardigen. De aanleg van de weg botst trouwens met een aantal bouwvoorschriften. Tot slot wordt er in de klacht op gewezen dat ‘het gelijkheidsbeginsel bij het indienen van bouwaanvragen met betrekking tot het interpreteren van voorschriften’ niet wordt nageleefd.

Julien Borremans