©Sophie Richez - Burgemeester Tania De Jonge tijdens de gemeenteraad

Formatie politie zorgt voor meer blauw op straat en in de wijken

De gemeenteraad van 30 januari keurde de nieuwe personeelsformatie van de politie goed. Dit kadert in de doelstelling in het meerjarenplan 2020 — 2025 om in te zetten op een sterke gemeenschap.

Dat doet de stad onder meer door een forse uitbreiding van het politiekorps, met bijzondere aandacht voor de uitbreiding van het aantal wijkagenten en de uitbouw van het Lokaal InformatieKruispunt (dat de interne en externe communicatie van de politie in goede banen zal leiden). Kostprijs hiervan is 700.000 euro

Uitbreiding noodzakelijk voor goede werking

De kaderuitbreiding en de wijzigingen in de structuren zijn gericht op meer zichtbare aanwezigheid van de politie in het straatbeeld, en op een betere kwaliteit van de dienstverlening.

Een wijziging en uitbreiding van de personeelsformatie was een absolute noodzaak om de het hoofd te bieden aan de toenemende werklast, maar ook aan de nieuwe uitdagingen waarmee de politie wordt geconfronteerd.  In de nieuwe formatie werd rekening gehouden met de demografische evolutie van de stad én de stijging in het aantal evenementen en sportwedstrijden.  Daarnaast werd ook rekening gehouden met de digitalisering die ook in de criminaliteit ingang gevonden heeft: cyberpesten, ‘ransomware’, phishing,…

Flexibiliteit en multi-inzetbaarheid worden cruciaal. Politieambtenaren moeten, naast hun hoofd- of gespecialiseerde opdrachten, allen in staat zijn om indien nodig basisinterventies uit te voeren.  Daarom spreekt men in het nieuwe organogram niet meer over ‘diensten’, maar gebruikt men de term ‘functionaliteit’, zoals dit door de wetgever bij de politiehervorming werd geformuleerd.

Lokaal informatiekruispunt (LIK)

De uitbreiding van het Lokaal Informatiekruispunt is nodig om de kwaliteit van het politie-onthaal nog te verbeteren en de interne en externe communicatie te bevorderen.

Het onthaal zal veel effici ënter georganiseerd worden door het toe te vertrouwen aan een team vaste medewerkers, die gebruik kunnen maken van moderne digitale technologie. De verplaatsingen en het tijdverlies van rechtzoekenden worden tot een minimum beperkt, o.a. door zoveel mogelijk diensten ook digitaal aan te bieden. Uiteraard zal men ook altijd bij de politie terecht kunnen om ter plaatse aangifte te doen of klacht neer te leggen.

Een betere interne communicatie zal de politie in staat stellen om nog beter de strijd aan te gaan met criminaliteit en overlast, en te waken over de verkeersveiligheid in onze stad. Door het centraliseren en verrijken van informatie worden de politiemedewerkers op het terrein beter aangestuurd en ondersteund. Dit gebeurt o.a. door een digitale briefing, een intranet omgeving en zogenaamde ‘powerapps’ die op het terrein beschikbaar zijn. Deze maatregelen stellen de politie ook in staat om nog beter fenomeengericht te werken en in sommige gevallen zelfs te anticiperen op criminaliteit die zich in andere politiezones voordoet (bv. rondtrekkende dadergroepen).

De externe communicatie is belangrijk om nog beter rekenschap te kunnen afleggen van de politie-inspanningen en resultaten aan het bestuur en de Ninovieters, en de samenwerking met de talrijke externe partners te verbeteren. Zeker in het kader van het integrale veiligheidsproject van de stad en het beheer van de talrijke evenementen is dit absoluut noodzakelijk.

Wijkwerking cruciaal

De aanwezigheid van de wijkinspecteur in het straatbeeld is heel belangrijk. Wijkinspecteurs moeten het eerste aanspreekpunt zijn bij problemen in de wijk. De nieuwe formatie zet hier zwaar op in. Een minimale werkings- en organisatienorm voor de wijkwerking is 1 wijkagent per 4.000 inwoners. Wij voorzien bij de functionaliteit ‘wijk’ m éér dan het minimum, nl. 3 hoofdinspecteurs (wijkcoördinatoren) en 12 inspecteurs. Er zal gewerkt worden met drie sectoren, waaraan telkens 1 hoofdinspecteur en 4 wijkinspecteurs verbonden worden. Naast woonstvaststellingen en het uitvoeren van kantschriften zullen zij in hun sector, samen met hun partners van de dienst integrale veiligheid van de stad, ook waken over de leefbaarheid, preventie en toezicht (sluikstorten, overlast, …).

Sociale cel en Lokale recherche

De medewerkers van de sociale cel staan zeer dicht bij de bevolking en vervullen een essenti ële rol in de aanpak en het onderzoek naar sociale problematieken in ruime zin. O.a. de toename van de aangiftebereidheid inzake familiaal geweld en de intensievere aanpak, in samenwerking met de scholen, met betrekking tot problemen inzake verontrustende situaties en jeugdcriminaliteit vragen om extra capaciteit. Om een kwalitatieve begeleiding van de sociaal zwakkeren en slachtoffers, in het bijzonder kinderen, te kunnen handhaven wordt ook een extra inspecteur voorzien in de Sociale cel.

De toename aan gerechtelijk werk en kantschriften, en de deelname aan de wachtdienst recherche vragen om een uitbreiding met 1 inspecteur binnen de recherche. Daarnaast zal een gespecialiseerd hoofdinspecteur worden aangeworven om in te spelen op technologische evoluties: de verschuiving van misdrijven naar de cybersomgeving, de toename van allerhande devices (lampen, frigo’s, …) die aan internet hangen, de complexiteit van nieuwe opdrachten (bijvoorbeeld uitlezen van devices) en het gebruik van gespecialiseerde software.

Fasering

Verspreid over de ganse legislatuur komen er 12 politiemensen bij. De eerste 5 extra politiemensen zijn dit jaar reeds voorzien.

Het politiekader in Ninove zal — in volle bezetting — bestaan uit:

·                  operationeel kader: 89 VTE (voltijds equivalenten) operationele personeelsleden (1 hoofdcommissaris, 4 commissarissen, 17 hoofdinspecteurs, 67 inspecteurs)

·                  administratief en logistiek kader: 18 VTE (voltijds equivalenten) burgerpersoneelsleden (2 adviseurs, 1 ICT-consulent, 1 maatschappelijk assistent, 2 consulenten en 12 assistenten)

Burgemeester Tania De Jonge: “Ik ben heel tevreden met het signaal van de gemeenteraad, het dossier kreeg immers een unanieme goedkeuring waardoor er een groot draagvlak is voor deze uitbreiding.”