Actiegroep Den Dok Blijft: ‘Sluiting van de den dok moet worden herzien op basis van de gewijzigde financi ële situatie van de stad.’


Geraardsbergen. Actiecomit é ‘Den Dok Blijft’ mag dinsdag 3 maart aan de voltallige gemeenteraad uitleggen waarom het openluchtzwembad Den Bleek opnieuw open moet. Hieronder kan je de beslissende analyse van het actiecomit é integraal lezen.

Hoe de intentie om te sluiten door het stadsbestuur werd voorbereid
Begin 2019 werd plotsklaps door het college van burgemeester en schepenen besloten dat ons openluchtzwembad, den dok, gesloten zou worden. Er werd aangehaald dat de financi ële situatie van de Stad Geraardsbergen dusdanig was dat het – volgens de beweringen het stadsbestuur- verlieslatende openluchtzwembad niet langer als openbare dienstverlening door de Stad Geraardsbergen kon uitgebaat worden. Het was al vlug duidelijk dat de bedoeling om te sluiten nog voor de verkiezingen werd uitgewerkt door een kleine groep politci en enkele ambtenaren gezien het protest dat te verwachten viel. De actiegroep Den Dok Blijft is niet bij de pakken blijven en is onmiddellijk in verweer tegen deze beslissing gegaan.

Met de beperkte middelen ging het actiecomit é zelf op onderzoek en stuitte op een reeks onthutsende feiten :   den dok en gans de site van Den Bleek eigenlijk werd gedurende  jaren op alle gebied, zowel qua onderhoud als financieel zwaar verwaarloosd; bovendien zijn er tot op heden geen ernstige financiele analyses gebeurd en verspreidde het stadsbestuur fakenews wat betreft een beweerde scheur in de kuip en de hoge personeelskost.

Hoe het stadsbestuur het verzet poogde om te buigen door te doen geloven in burgerparticipatie   (what’s in a name)
Na ongeveer een half jaar protest, was er zaterdagavond 22 juni 2019 een ‘participatiemoment’ op de site van Den Bleek. Verzoeken om dit moment open te trekken om een breed publiek te bereiken, zeker ook de jeugd die op dat moment nog in de examenperiode zat, werden zonder argumentatie weggewuifd. Tijdens dit participatiemoment, waarvoor Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) instond, werd de indruk gewekt dat alles mogelijk zou zijn qua herbestemming van de site, wars van enige financi ële drempels.
Zodra echter de eigenlijke stuurgroep samengesteld was en de eerste bijeenkomst(en) ervan plaatsvonden, bleek reeds in mei 2019, dat nog vóór het ‘participatiemoment’ van 22 juni, een aanvraag tot onthardingssubsidie ingediend geweest te zijn door het stadsbestuur (bij monde van de omgevingsambtenaar). Aanvraag waaruit blijkt dat het stadsbestuur ongeveer 150.000 euro eigen middelen wenst te investeren om de site een andere invulling te geven (een 403.000 euro geschatte totale kost, waarvan de beoogde 250.000 euro onthardingssubsidie in mindering werd gebracht). 150.000 euro die het stadsbestuur blijkbaar toch ergens kon vinden, niettegenstaande de beweerde financi ële situatie van de stad Geraardsbergen.

De mea-culpawoorden van schepen Vangeyte op de bijeenkomst van 22 juni 2019 waren dus nog niet koud of de burger werd door deze opzettelijke verzwijging weer al in de luren gelegd. Begrote kost waar overigens ook een 12.000 euro voor RLVA inbegrepen was, (!) teneinde RLVA te betalen voor het ‘participatieproject’ dat die 22ste juni gestart werd (wiens brood men eet, wiens woord men spreekt).

Hoe het project Den Bleek zich onwikkelde van een fata morgana inzake participatie tot een plat georkestreerd invulplan.
Het moet een zucht van opluchting geweest zijn, toen op 10 september 2019 de bevoegde Vlaamse minister de onthardingssubsidie ook daadwerkelijk toekende. Tot in den treure toe, werden de leden van de stuurgroep eraan herinnerd dat er best zoveel mogelijk onderdelen van de site onthard zouden worden, om de volledige subsidie te mogen gebruiken. Als we voor een keer geloof hechten aan de door ons stadsbestuur aangeleverde cijfers (we zijn niet van de kwaadsten), dan blijkt dat de totale kost van het openhouden van het openluchtzwembad, onzen dok, de eerste jaren 285.000 euro zou kosten.  Getal dat terug te vinden is op pagina 30 ‘Kadering lokaal bestuur‘ in de presentatie die RLVA gegeven heeft tijdens de 1ste bijeenkomst van de stuurgroep op 29 oktober 2019.  Stuurgroep die opgericht werd binnen het participatieproject over de herinrichting van de site Den Bleek, site waarin het openluchtzwembad, Den Dok, zich bevindt.

Die 285.000 euro kan – nogmaals, volgens het door het lokale bestuur zèlf aangegeven kader – uitgesplitst worden in 144.500 euro kosten om het gewoon open te houden en 140.000 euro renovatie/investeringskost. Die laatste is natuurlijk een tijdelijke kost tijdens de eerste jaren. Wat maakt dat we eigenlijk te maken hebben met in eerste instantie een jaarlijkse kost van ongeveer 285.000 euro, die na de eerste jaren terugvalt tot 150.000 euro (waarbij we gemakshalve even voorbij gaan aan de mogelijke inkomsten die het openen van een cafetaria of pop-up bar op de site met zich zou meebrengen).

150.000 euro die volgens ons stadsbestuur, gegeven de financi ële situatie van de stad Geraardsbergen (financi ële situatie waar het stadsbestuur zèlf een allesbehalve te verwaarlozen verantwoordelijkheid voor draagt, gegeven het feit dat het huidige stadsbestuur, eigenlijk hetzelfde is als het stadsbestuur van de voorbije 6 jaren), niet meer kon opgebracht worden.

Hoe Vlaanderen redding bracht
De voorbije maanden is duidelijk geworden dat het nieuwe Vlaamse regeerakkoord een aantal maatregelen bevat met een belangrijke financi ële impact op de lokale besturen vanaf 2020 (https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/algemene-werkingssubsidiesfondsen/impact-regeerakkoord).  Zo bijvoorbeeld de financieringslijn ‘open ruimte’.  Alleen al die financieringslijn kent aan Geraardsbergen in 2020 een bedrag toe ten belope van 213.561,38 euro.  Bedrag dat jaarlijks opnieuw toegekend wordt en zelfs dusdanig vermeerderd, dat in 2025 zomaar eventjes het bedrag van 1.268.219,63 euro zal toegekend worden! Meer dan 1 miljoen euro!

Ter herinnering; het openhouden van ons openluchtzwembad, den dok, brengt volgens het stadsbestuur een jaarlijkse kost van ongeveer 150.000 euro met zich mee. Er zijn echter nog andere financieringslijnen. Zo bijvoorbeeld de financieringslijn ‘centrumfunctie mobiliteit’. Die financieringslijn kent aan Geraardsbergen in 2020 en elk volgend jaar tot en met het jaar 2025 jaarlijks (!) een bedrag toe van 1.045.648 euro. Elk jaar meer dan 1 miljoen euro! Ter herinnering; het openhouden van ons openluchtzwembad, den dok, brengt volgens het stadsbestuur een jaarlijkse kost van ongeveer 150.000 euro met zich mee.    Naast de 2 voormelde financieringslijnen, is er ook nog een subsidie van de Vlaamse overheid (‘tussenkomst responsabiliseringsbijdrage’) voor zowel het stadsbestuur als het OCMW-bestuur, die oploopt van ongeveer 144.000, respectievelijk 257.000 euro in 2020, naar ongeveer 388.000, respectievelijk 590.000 euro in 2025.
Ter herinnering; het openhouden van ons openluchtzwembad, den dok, brengt volgens het stadsbestuur een jaarlijkse kost van ongeveer 150.000 euro met zich mee. En dan vergeten we nog het ‘Denderfonds’.

Driewerf hoera! Van enige problematische financi ële situatie van de Stad Geraardsbergen, is geen sprake meer. Meer nog, wat stelt onze burgemeester op 18 december 2019 in een artikel over het meerjarenplan “Geraardsbergen leeft” (https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20191217_04771758?)? Dat de stad financieel gezond is en – hou jullie vast – dat er in de periode 2020-2025 zelfs een overschot zal zijn van 8,5 miljoen euro! Een overschot! Van miljoenen euro’s!

Hoe het financiele kader inmiddels is veranderd
Als we als actiegroep bovenstaande even laten bezinken, dan kunnen we niet anders besluiten dan dat het kader waarin de stuurgroep dient te werken, kader dat er gekomen was omdat – ‘gegeven de financi ële situatie‘ – op alle mogelijke manieren gezocht werd naar iets van financi ële middelen, niet echt nog als actueel of zelfs van toepassing kan beschouwd worden. Het actiecomit é heeft geen probleem  met een nieuwe, groenere, natuurvriendelijker invulling van de site met aandacht voor sport en recreatiebeleving in open lucht, voor zover het openluchtzwembad een centrale rol speelt en daadwerkelijk open blijft. Op de gemeenteraadszitting van 3 maart as, wanneer spreekrecht aan het actiecomit é wordt verleend, zal het stadsbestuur uitdrukkelijk worden gevraagd om de beslissing tot sluiting te herzien.

DEN DOK BLIJFT

 

X