Deelnemers virtuele gemeenteraad Lierde

Eerste virtuele gemeenteraad in Lierde is een feit.

Deze gemeenteraad duurde opmerkelijk veel langer dan gewoonlijk en de oppositie was nog nooit zo lang aan het woord.

Omdat gezien de geldende corona-maatregelen de gemeenteraad niet op de gewone manier kon doorgaan werd er via Microsoft Teams een virtuele vergadering georganiseerd.

Om geen afbraak te doen aan de openbaarheid konden de pers en geïnteresseerde burgers zich vooraf registreren om deel te nemen. Een tiental mensen maakte van dit aanbod gebruik.

Tussenkomen konden ze echter niet want enkel de burgemeester, voorzitter van de gemeenteraad, schepenen en fractieleiders hadden beschikking over een microfoon. Overige gemeenteraadsleden die het woord wensten, zoals bv. bij de mondelinge vragen, dienden dit via de chatfunctie aan te vragen.

Het voorzitten van deze virtuele vergadering ging gemeenteraadsvoorzitter Steven Vekeman blijkbaar beter af dan de vergaderingen in realtime. Hij leverde een opmerkelijk prestatie door deze vergadering van begin tot einde in ordelijke banen te leiden.

De raad diende vooraf te beslissen om bij twee punten de geheime stemming te vervangen door een openbare.

Afhandelen agenda.

De punten die het meeste tijd in beslag namen waren natuurlijk deze waarbij de oppositie de nodige vragen en opmerkingen had. De vaststelling van het RUP Caudenberg was één van deze heikele punten waarbij de oppositie zelfs stelde dat er blijkbaar met twee maten en gewichten gewerkt wordt.

Opmerkelijk want door alle commotie vooraf dacht waarschijnlijk iedereen dat het RUP voetbal het twistpunt zou worden. Open VLD bevestigde hier enkel haar vroeger standpunt, onthield zich bij de stemming en de kous was af.

Een ander belangrijk punt op de agenda was het ondertekenen van het Bomencharter Vlaanderen 2019-2024. Hiermee engageert de gemeente zich om 1000 bomen te planten. Engagement dat volgens schepen Andr é Eeman, die bij dit punt de toelichting gaf, al voor de helft is vervuld. Voor de resterende aanplantingen dient men nog uit te kijken naar geschikte plaatsen. Het soort bomen dat zal aangeplant worden zal in samenspraak met de milieuraad bepaald worden.

Aansluitend bij dit punt deed Open VLD, bij monde van fractieleider Melissa Dooms, het voorstel tot het aanplanten van een geboortebos. In dit geboortebos zal éénmaal per jaar op een vastgestelde dag voor elke nieuwgeborene, waarvan de ouders dit wensen, een boom geplant worden.

Een geboortebos staat symbool voor nieuw leven en de groei die kinderen doormaken. Ook voor sterrenkindjes en vlinderkindjes kunnen er bomen voorzien worden.  Dit voorstel werd unaniem aanvaard en er zal dus uitgekeken worden naar een geschikte plaats om dit project te realiseren.

Mondelinge vragen.

Nadat alle agendapunten afgehandeld waren kregen de raadsleden nog de mogelijkheid tot het stellen van mondelinge vragen.

Opmerkelijk was dat raadslid Depraetere hierbij vroeg of Lierde eventueel geen mondmaskers onder de bevolking zou kunnen bedelen. Een beslissing die al dagen geleden, in samenspraak met de fractieleiders, genomen werd en uitvoering in pers en op sociale media werd gemeld. Burgemeester Jurgen Soetens voegde eraan toe dat de uitdeling maar voorzien is omstreeks 10 mei 2020.

Verder vroeg raadslid Depraetere naar de toestand in zorgcentrum Kartuizerhof. Hier kon burgemeester Soetens geruststellend meedelen dat bewoners en personeel allemaal getest werden en dat er geen besmettingen werden vastgesteld.

Conclusie.

Deze virtuele gemeenteraad duurde wel langer dan gewoonlijk doch ik denk dat iedereen dat er graag bijnam. Alle uiteenzettingen waren zeer duidelijk verstaanbaar en werden niet onderbroken. Alle tussenkomsten waren blijkbaar ook meer voorbereid. Behalve deze van schepen Erna Antoine die een steekje liet vallen doordat ze blijkbaar haar spiekbriefje verloren gelegd had. Een geluk dat burgemeester Soetens, zoals het hoort, op de hoogte is van ALLE dossiers en zo het punt moeiteloos kon overnemen.

virtuele gemeenteraad

LEES OOK:

https://www.nuus.be/2020/04/24/voetbal-in-lierde-een-zekere-toekomst-of-een-onwinbare-match/

https://www.nuus.be/2019/01/29/gemeenteraad-lierde-princiepakkoord-locatie-nieuwe-voetbalaccommodatie/

https://www.nuus.be/2019/01/24/netelig-voetbaldossier-op-gemeenteraad-te-lierde/

https://www.nuus.be/2019/12/10/de-lierdse-gemeentelijke-voetbalinfrastructuur-komt-dichterbij/