foto bij tekst locatie voetbalaccommodatie Lierde

De Lierdse gemeentelijke voetbalinfrastructuur komt dichterbij.

Er komt schot in de zaak.

Jurgen Soetens burgemeester LierdeTijdens de voorstelling van het Meerjarenplan 2020-2025 “Met ambitie voor Lierde” kwam natuurlijk de verwezenlijking van de gemeentelijke voetbalinfrastructuur ter sprake.

Eerder dit jaar werd er door de gemeenteraad al een belangrijke beslissing genomen die een gemeentelijke voetbalinfrastructuur mogelijk moet maken. Zo werd er een parti ële herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goedgekeurd.

Een volgende fase is de opmaak van een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) en tegelijkertijd een masterplan.” deelde burgemeester Jurgen Soetens (Voor Lierde) mee.

Tegelijkertijd schetste hij ook het verloop van hetgeen er tot op heden al gebeurde.

Het merendeel van de sportclubs in onze gemeente maken momenteel gebruik van een moderne gemeentelijke sportinfrastructuur. Er is de sporthal, het sportpark en binnenkort ook de danszaal.

Ook onze twee voetbalclubs doen het op dit ogenblik allesbehalve slecht, maar hun infrastructuur is niet ideaal.

En vooral onze jonge voetballertjes verdienen beter.
Daarom besliste het gemeentebestuur eertijds tot een locatieonderzoek inzake een gemeentelijke voetbal-    infrastructuur.
Er werden 49 zoekzones bepaald in onze gemeente die werden gescreend op het vlak van percelering, topografie, biologische waardering, al dan niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied, overstromingsgevoeligheid, ontsluitingsmogelijkheden, zachte bereikbaarheid en huidige bestemming. Hierover werd ook in overleg getreden met de provinciale en Vlaamse overheid.

Hieruit bleek dat de locatie gelegen tussen Bergstraat en Tempel het meest aangewezen is met een ontsluiting voor het gemotoriseerd verkeer vanuit de Bergstraat en een ontsluiting voor voetganger en fietser vanuit de Tempel.

Op korte termijn zal een studiebureau worden gezocht die een masterplan voor deze gemeentelijke voetbalinfrastructuur moet uittekenen waarbij een gefaseerde uitvoering mogelijk moet zijn.
Bedoeling is dat het gaat over een gemeentelijke infrastructuur die zal worden beheerd zoals dat ook met onze andere infrastructuur het geval is. Dat betekent dat niet langer één vereniging of club er het exclusieve gebruiksrecht van zal hebben, maar dat er een gedeeld gebruik mogelijk wordt.
De nieuwe infrastructuur zal door de bestaande voetbalclubs kunnen worden gebruikt, maar ook door andere clubs, verenigingen en scholen uit Lierde. De logica zelve gelet op het belang van de investering.

Voetbal is emotie en laat het vooral zo blijven. Misschien zijn sommigen niet onverdeeld gelukkig met de locatiekeuze maar beleid voeren is nu eenmaal zoeken naar haalbare oplossingen.
We zullen blijvend in overleg treden met onze voetbalclubs zonder ook maar te willen tussenkomen in hun verwachtingen, ambities en toekomstplannen.

We vinden wel dat onze voetbaljeugd net zoals de overige sportertjes in onze gemeente een topinfrastructuur verdient.
In het meerjarenplan dat op 16 december 2019 aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd, zullen hiervoor de nodige budgetten worden uitgetrokken.

Daar de oppositie bij dit voorstel nog steeds een aantal bedenkingen en opmerkingen heeft, waardoor ze zich bij vorige stemmingen steeds onthielden, kijken we zeer benieuwd uit naar de gemeenteraad van 16 december 2019.

 

Meer over het meerjarenplan op: https://www.nuus.be/