beleidsploeg bij de voorstelling van het Meerjarenplan "Met ambitie voor Lierde".

Lierdse bestuursmeerderheid stelde het MEERJARENPLAN 2020-2025 “Met ambitie voor Lierde” voor.

Burgemeester Soetens voorziet een verlaging van de belastingen en toch voor 10,5 miljoen euro investeringen.

Gisteren werd in de raadzaal van het OCMW het Meerjarenplan 2020-2025, dat als ondertitel “Met ambitie voor Lierde” meekreeg, voorgesteld.

Burgemeester Jurgen Soetens (Voor Lierde) kondigde heel wat ambitieuze plannen aan. Een belastingverlaging en investeringen voor meer dan tien miljoen euro waren wel het meest in het oog springend.

Graag geven we enige toelichting bij de belangrijkste punten van dit “Met ambitie voor Lierde” meerjarenplan.

Jurgen Soetens en Steven Vekeman presenteren de symbolische cheque.Symbolische cheque van 140 euro per inwoner.

Vandaag heeft de gemeente Lierde nog een algemene gemeentelijke heffing voor alle gezinnen van 50 euro per jaar. Deze zal in de loop van de legislatuur volledig worden afgebouwd. Zo zal elk gezin in 2020 en 2021 nog 35 euro dienen te betalen, in 2022 en 2023 wordt dit bedrag afgebouwd naar 20 euro en in 2024 verdwijnt de belasting helemaal.
Elk gezin krijgt op deze manier in deze legislatuur van de gemeente Lierde een symbolische cheque van 140 euro.” deelde de burgemeester met enig trots mee.

Nieuwe initiatieven.

Naast de vele zaken die de gemeente Lierde vandaag al op zich neemt, worden ook heel wat nieuwe initiatieven gepland.
Zo wil men de lokale detailhandel ondersteunen door de organisatie van netwerkevents en de oprichting van een handelsraad.

Ook worden in de gewone werking heel wat middelen uitgetrokken voor groene investeringen : vergroening van het wagenpark, verledding van de openbare verlichting, initiatieven om het fietsen en stappen te promoten, aandacht voor de trage wegen en ook verder inzetten op bijkomend groen.
Met een nieuw subsidiereglement wil men startende onthaalouders een duwtje in de rug geven en een jaarlijkse ondersteuning voorzien voor onthaalouders die al actief zijn. Op het vlak van mobiliteit zal het bestaande mobiliteitsplan worden ge ëvalueerd en waar nodig bijgestuurd. Ook wil men een studie laten uitvoeren die de uitbouw van een cultureel-toeristisch belevingscentrum op de Kartuizersite moet in kaart brengen.
Het verder inzetten op communicatie waarbij een nieuwe gemeentelijke website moet worden uitgebouwd met e-loket blijft eveneens één van de acties.
Ook het OCMW wordt niet vergeten. De ondersteuning van mensen die het echt nodig hebben blijft een prioriteit voor de beleidsploeg en er wordt een bijzondere focus gelegd op het activeren van deze mensen. Tevens wordt het strategisch partnerschap met het dienstenchequebedrijf Hulp in Huis als één van de prioriteiten omschreven.

Investeringen.

Op vlak van investeren wordt de lat eveneens hoog gelegd. Er komen 5 kilometer nieuwe fietspaden en 1,8 kilometer nieuwe voetpaden. De omgeving van OC De Kommalier wordt heraangelegd, het dorpsplein van Hemelveerdegem wordt vernieuwd, de glasbollen gaan over gans de gemeente ondergronds, de begraafplaatsen zullen vergroenen en er komen zonnepanelen op OC De Lier.  Er worden toegankelijkheidsinvesteringen in de openbare gebouwen uitgevoerd alsook voor de danszolder. Maar veruit de belangrijkste zijn het aanpakken van de stationsparking en de gemeentelijke voetbalaccommodatie dewelke zoals voorzien op de terreinen van FC Bonanza zal komen.

Hoe gaat men dit bekostigen?

Al deze investeringen dienen natuurlijk betaald te worden, maar burgemeester Jurgen Soetens en de coalitie Voor Lierde/Derde Partij maken zich sterk dat het financi ële plaatje klopt. “De voorbije legislatuur werd de schuld alleen maar afgebouwd. Dit betekent dat we nu het momentum kunnen aangrijpen om gelet op de uiterst lage rentevoeten net zoals goede huisvaders de financiering van de veelheid aan investeringen te spreiden aan een uiterst lage kostprijs.” verklaard de burgemeester.
Op het einde van deze legislatuur komen we uit op een schuldenlast van 900 euro per inwoner, wat nog heel wat lager is dat het Vlaams gemiddelde”, besluit Soetens.

Het volledige meerjarenplan “Met ambitie voor Lierde” wordt voorgelegd op de gemeenteraad van 16 december 2019 en zal daarna, na goedkeuring, voor alle inwoners ter inzage zijn op de gemeentelijke website.

Voorstelling Meerjarenplan "Met ambitie voor Lierde".

Met ambitie voor Lierde.