Ongenoegen over gepland sportcomplex aan de Molendreef neemt toe.

‘Op papier lijkt dit een aantrekkelijk project, maar er zijn heel wat principi ële en praktische bezwaren.’


Geraardsbergen. De nv Sportkring 2020 van Paul Waegemans heeft de ambitie om op de terreinen van KSV een multifunctioneel sportcomplex te bouwen. Vorig jaar werd reeds een omgevingsvergunning aangevraagd, die aanvankelijk door de stad werd toegekend, maar nadien door de deputatie van Oost-Vlaanderen werd ingetrokken. Met hernieuwde moed vraagt de nv Sportkring 2020 opnieuw een omgevingsvergunning aan, maar ook deze keer dient een groep van buurtbewoners een bezwaarschrift in. Een buurtbewoner reageert: ‘De totaalvisie op de omgeving ontbreekt nog steeds. Bovendien wordt het complex met 400 m ² vloeroppervlakte uitgebreid. Het gebouw is ook nog 2 meter hoger dan bij de vroegere aanvraag. Daardoor neemt het volume met ongeveer 5.500 m ³ toe. Ontoelaatbaar.’ We vroegen Paul Waegemans om een reactie, maar die gaf niet thuis.

Teveel onzorgvuldigheden en tekortkomingen
De nv Sportkring 2020 van Paul Waegemans heeft de ambitie om op de terreinen van KSV een multifunctioneel sportcomplex te bouwen. Het stadsbestuur weigerde in 2019 aanvankelijk een omgevingsvergunning, maar zette enkele dagen later het licht toch op groen. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen floot de beslissing van het stadsbestuur terug. De deputatie omschreef dit project als potentieel waardevol, maar er waren te veel onzorgvuldigheden en tekortkomingen, die voor de nodige verwarring zorgden. ‘De aanvraag is onvolledig en onduidelijk’, klonk het. Ook een goede omgevingsanalyse ontbrak, wat volgens de bezwaarindieners ook deze keer niet anders is. Er werd bijvoorbeeld geen onderzoek gedaan naar de mogelijke integratie van de Trambaan.

Ook nu hebben de buurtbewoners een batterij aan bezwaren. De aanvraag is manifest in strijd met de bestemmingsvoorschriften. Volgens de bezwaarindieners ligt een deel van de percelen, waar het complex komt, in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. ‘Bovendien strookt de bouw van een multifunctioneel sportcomplex niet met de gewestplanvoorschriften van dagrecreatie.’ Voor de buurtbewoners is de ruimtelijke impact van het complex veel te groot. ‘De oppervlakte- en volumewens is buitenproportioneel.’

De mobiliteitsstudie overtuigt niet
De mobiliteitsstudie overtuigt de bezwaarindieners evenmin. De aansluiting met de Astridlaan — die doorgaans aan een verkeersindigestie lijdt — blijft problematisch. De Molendreef — de toegangsweg naar het geplande sportcomplex — is te smal voor de toevloed aan wagens. Bovendien is er geen ruimte voorzien voor de zwakke weggebruiker.
De bezwaarindieners wijzen erop dat de Molendreef nu reeds gevaarlijk is. In het verleden gebeurden verschillende ongelukken. Het sportcomplex zal de verkeersdrukte én de onveiligheid op de veel te smalle weg doen toenemen, waardoor ook de kans op ongelukken significant zal stijgen. De bezwaarindieners wijzen erop dat een ontsluitingsplan totaal ontbreekt. ‘Bovendien is er nu reeds een ernstig tekort aan parkeerruimte.’ Het parkingdeficit zal volgens de buurtbewoners enkel nog toenemen.  Tot slot wijzen de buurtbewoners erop dat de watertoets niet volstaat.

Een buurtbewoner besluit: ‘Op papier lijkt dit een aantrekkelijk project, maar er zijn heel wat praktische en principi ële bezwaren.’

Julien Borremans

 

X