OLSA BRAKEL FREE FEESTEN

Free Feesten terug op de agenda na meer dan 15 jaar afwezigheid!

Verslag gemeenteraad Geraardsbergen

xxx.jpg

Geraardsbergen, 06/10/2017 – Lees hierna het uitgebreid verslag van de gemeenteraad in Geraardsbergen, met dank aan onze reporter Armand Matthijs.

Buurthuis-assistentiewoningen in Schendelbeke

Aan de Dagmoedstraat in Schendelbeke staat de oude gemeenteschool en huidig buurthuis. Het gebouw is aan een structureel en grondig onderhoud toe.

Burgemeester De Padt:   “We doen nu een oproep voor publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van een buurthuis en assistentiewoningen. In de formule van opstal kan een investeerder hier assistentiewoningen bouwen met daarin een gemeenschapsruimte. Daar zouden verenigingen dan terecht kunnen. Voor deze ruimte kan de stad eventueel een huurprijs betalen en de bouwer betaalt een vergoeding aan de stad voor de assistentiewoningen. Op die manier willen we op een vernieuwende manier omgaan met ons patrimonium en ook beantwoorden aan eigentijdse noden.”

De raad wil een stukje grond aan de oostkant van de Weverijstraat onttrekken aan het openbaar domein en verkopen. Aan de beschutte werkplaats ‘De Dagmoed’ wordt een stuk grond verkocht aan het industrieterrein in Schendelbeke.

De raad van 3 oktober telde 27 leden, zonder raadsleden De Backer, Delannoit, Coppez en De Geeter.

Autonoom gemeentebedrijf

Enkele jaren terug werd het autonoom gemeentebedrijf ( AGB) opgezet. Het beheert activiteiten en gebouwen in de sector toerisme, jeugd, sport, cultuur. Doel was onder meer een optimale Btw-regelen te kunnen bekomen.   Het bedrijf (Voorzitter: Guido De Padt) werkte met inkomsten van activiteiten en met werkings- en investeringstussenkomsten van de stad.

Na aanpassing van de wetgeving, moete nu een aantal regelingen worden bijgesteld om de werking verder te kunnen verzekeren.

Raadsleden Vandermaelen en De Chou stelden vragen over aangerekende prijzen en het toezicht voor de toekomst. Volgens Voorzitter de Padt is de gemeenteraad niet bevoegd in deze aangelegenheid. En verder werden we ook niet wijzer over de werking en het bestuur van dit bedrijf.

Even kijken op de nieuwe webstek van de stad…

Drie nieuwe straten in Schendelbeke

Aan Dagmoedstraat en Ooievaarsnest in Schendelbeke komt een uitgebreide woonwijk. Het zuidelijk deel krijgt de naam Kartuizerdries en het noordelijk deel wordt de Rodendries. De verkaveling aan het station Schendelbeke, tussen Groenlaan en Moenebroekstraat, krijgt de naam van Burgemeester Van Liefferingestraat.

Bouwen aan de Weverijstraat en elders

Na het recht op voorkoop verwierf de stad de gebouwen ‘Eldi’ aan de Weverijstraat 81. Het bestuur stelde voor om kandidaten op te roepen om via erfpacht hier sociale huisvestingsmogelijkheden te realiseren.

Raadsleden Vandermeulen en Vander Maelen wezen de burgemeester op de intussen vergeten(?) plannen om betere huisvesting te realiseren in het stadscentrum. Deze plannen waren: slechte huizen zouden dan aangekocht en gesloopt worden. En de nieuwbouw zou dan verkocht worden…

Burgemeester De Padt antwoordde dat deze aanpak intussen werd verlaten: te duur, moeilijkheid om bewoners hun huis af te nemen… “Intussen zetten we in het OCMW-project Kineke Baba om   slechtere woningen te renoveren (budget van 500.000 euro). Ook de eisen van het comformiteitsattest (alleen goede woningen kunnen  nog verhuurd worden) zullen zeker hun vruchten afwerpen. Er zijn verschillende bouwprojecten aan de gang voor sociale woningen: Schendelbeke, Idegem, Arme Klaren in het stadscentrum…”

Goede speelpleinmedewerkers

Raadslid De Boe wilde weten hoe de vrijwillige speelpleinmedewerkers worden aangetrokken en gescreend (onderzocht)  op hun kwaliteiten.

Jeugdschepen Van Trimpont: “Speelpleinanimatoren kunnen van deelnemer vanaf 16 jaar doorgroeien naar vrijwillige inzet in deze werking. Ze kunnen zich aanmelden bij de jeugddienst en krijgen een grondige vorming en vooropleiding en begeleiding van (oudere) begeleiders en de jeugddienst.  Zo zorgen we doorlopend voor sterke kwaliteit, coaching en continuïteit van de werking.”

Burgemeester de Padt wilde weten of de vraagsteller naast de pedagogische kwaliteiten ook aandacht wilde besteden aan het veiligheidsaspect (waarvoor hij en de politie bevoegd zijn).

Ongevallen met fietsers

Raadslid Vandermaelen wilde weten hoe het ongevallencijfer voor de fietsers evolueerde.

Schepen Franceus: “ Met de stijging van het aantal fietsers zou men een stijging van de ongevallen verwachten. Het aantal ongevallen, 43 in 2010, daalde vorig jaar naar 27. Ongeveer de helft van de ongevallen deed zich voor op gewestwegen.  De andere ongevallen hebben veelal te maken met voorrangsregels. In gesprekken met het gewest, dringen we verder aan op afgescheiden fiets- en voetpaden.”

Er kwam geen duidelijk antwoord op de vraag van raadslid De Chou naar de verdere ontwikkeling van fiets(snel)wegen.

Genoeg brandweervrijwilligers?

Raadslid D’Hose wilde weten   of er nog voldoende vrijwilligers zijn voor de brandweer-hulpverleningszone. Burgemeester De Padt, tevens voorzitter van de hulpverleningszone: “ Deze vraag vraagt nader opzoekingswerk. De voorwaarden voor vrijwilligers blijven wel erg streng en zorgen voor een grote familiale belasting. Het vergemakkelijkt er niet op om blijvend nieuwe krachten aan te trekken.”

Trajectcontrole op de Oudenaardsestraat

Er zijn concrete plannen van de hogere overheid om trajectcontrole (rijgedrag tussen twee punten) te meten tussen de Hazelaarstraat en Parike. Vanaf de Astridlaan zijn er zelfs geen voetpaden voorzien.   Raadslid Schotte wilde weten of het bestuur betrokken was bij deze keuze die gebaseerd is op overtredingen en (snel vergeten) ongevallen.

Schepen Franceus bevestigde dat er geen inspraak was in het opzetten van dit project.

Armand   Matthijs (25)   3.10.2017

X