Een multidisciplinair waternoodplan als antwoord op een mogelijke waterbom


Brussel/Geraardsbergen. De recente overstromingen zet de waterbeheersing van de Vlaamse waterlopen hoog op de agenda. Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld) is absolute voorstander om de historische achterstand inzake waterveiligheid en -beheersing versneld weg te werken. Volgens de burgemeester Guido De Padt moet men  over de verschillende gewesten, provincies en gemeenten heen een globaal structureel waterbeheersingsplan uitwerken. ‘We moeten immers klaar zijn voor de klimatologische veranderingen die op ons afkomen.’

Naar aanleiding van de spectaculaire overstromingen in Wallonië wordt de vraag naar de waterbeheersing van de Vlaamse waterlopen een heel stuk urgenter. Daarom werkt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters samen met De Vlaamse Waterweg en haar departement Mobiliteit en Openbare Werken aan een ‘Wat-als scenario’ voor extreme wateroverlast in Vlaanderen. De overstromingsrisico’s zullen via impactanalyses en simulaties verder in kaart worden gebracht. ‘We moeten immers klaar zijn voor de klimatologische veranderingen die op ons afkomen’, aldus de minister.

Wegwerken historische achterstand
De totale kost van de waterbeheersingsprojecten die voor de bevaarbare waterwegen in beheer van De Vlaamse Waterweg nog op stapel staan is geraamd op €1,3 miljard. Dat bedrag is quasi gelijk aan de maatschappelijke kost in Wallonië na de waterbom. Daarom is minister Peeters absolute voorstander om de historische achterstand inzake waterveiligheid en -beheersing versneld weg te werken. De belangrijkste projecten hierin zijn de verdere investeringen in de gemeenschappelijke Maas, het Sigmaplan (inclusief de Demer en de Scheldekaaien), de Dender en een aantal waterbeheersingsprojecten elders in Vlaanderen. Burgemeester Guido De Padt (Open VLD) is tevreden dat minister Lydia Peeters de Dender expliciet heeft vermeld als “doelwit” voor verder investeringen.

Guido De Padt (Open VLD), burgemeester van Geraardsbergen, is van oordeel dat de  overstromingsgevoelige Dendervallei – van bron tot monding in de Schelde – een brede multidisciplinaire samenwerking vereist met en tussen de  beheerders van waterwegen, rioleringen, hulpverleningsdiensten, provinciale diensten waterbeleid, provinciale nooddiensten, gemeentelijke noodplanningsdiensten, hulpverleningsdiensten, met aandacht voor de basisinfrastructuren (water, elektriciteit, telecommunicatie, …).

Versneld uitvoeren van de werken
Volgens de burgemeester moet men  over de verschillende gewesten, provincies en gemeenten heen een globaal structureel waterbeheersingsplan uitwerken. ‘Het is vier jaar geleden dat de werken aan de sluis en stuwen in het centrum van Geraardsbergen werden stilgelegd. Geen mens die dat begrijpt. Om het debiet van de Dender beter te kunnen aansturen is het dringend nodig de achterstand van de vernieuwing van de Dendersluizen op Vlaams grondgebied in te halen en hiervoor de nodige investeringen en budgetten te voorzien en werken versneld uit te voeren’, aldus burgemeester De Padt (Open Vld).

‘De burger kan ook een belangrijke rol spelen. De klimaatsveranderingen in het vizier moet er gestreefd worden de zelfredzaamheid en  het risicobewustzijn van de burger aan te wakkeren en de middelen te voorzien tot het nemen van individuele preventieve maatregelen om huizen waterbestendig te maken, waarvoor overkoepelend de nodige initiatieven en middelen voorzien dienen te worden.’

Aanvullend op de individuele gemeentelijke structuurplannen kan een gecoördineerde gewestelijke, provinciale aanpak van de structuurplannen langsheen de Dendervallei bijdragen tot een betere en/of vertraagde afvoer van hemelwater. ‘Een gecoördineerde intergemeentelijke en provinciale operationele samenwerking is nodig om een werkbaar multidisciplinair waternoodplan uit te werken’, aldus Guido De Padt.

Julien Borremans