‘De verkeersdrukte op de Astridlaan zal nog exponentieel toenemen. De ongelukken zullen volgen.’ Een overzicht van mogelijke oplossingen.

Schepen van Mobiliteit, Fernand van Trimpont reageert.


Gevaarlijke toestanden aan de F. Cauwelstraat met de Astridlaan en aan S-Bikes.


Geraardsbergen. De verkeersdrukte op de Astridlaan neemt exponentieel toe. De ongelukken blijven niet uit. In de toekomst zal de verkeersellende nog toenemen. De nieuwe sporthal zet nog extra druk op de ketel. Nu al razen maandelijks 10.000 zware vrachtwagens door Neder- en Overboelare. De rechttrekking van de N42 zal nog voor meer verkeersopstopping zorgen. De stad plant aan de Groendreef nog een extra KMO-zone en dan zijn er nog de plannen van KSV om een multifunctioneel sportcomplex te bouwen. Volgens Armand Matthijs (Rebus) wordt het dringend tijd om in te grijpen. ‘De veiligheid van de zwakke weggebruiker staat op het spel.’ De dorpsraad van o.a. Nederboelare plaatst het moeilijke vraagstuk al meerdere malen op de agenda. In de lade van het stadsbestuur liggen sinds geruime tijd de plannen voor de herinrichting van de Astridlaan. Dit kunnen we u natuurlijk niet onthouden.
Volgens Fernand Van Trimpont — schepen van Mobiliteit — werkt de stad aan plannen voor de herinrichting van de Astridlaan, het kruispunt aan de Vier wegen en ontwikkelt ze actieplannen voor de aanleg van een trage wegennetwerk.

De recente ongelukken op de Astridlaan blijven nazinderen. Op een week tijd vonden drie ongevallen plaats met één dode. Het kruispunt van de N42 Astridlaan met de N493 Oudenaardsestraat staat op de ‘zwarte’ lijst van gevaarlijke kruispunten, opgesteld door de Vlaamse overheid. Volgens Armand Matthijs (Rebus) zijn er wel meerdere gevaarlijke kruispunten op de Astridlaan. Het kruispunt aan de Vier Wegen prijkt bovenaan de lijst, maar aan de Marktweg en de Felicien Cauwelstraat gebeuren ook wel ongelukken.

‘De verkeersdrukte zal nog toenemen.’
De verkeersdrukte op de Astridlaan is de laatste jaren fel toegenomen. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de vele baanwinkels die er de laatste jaren zijn bijgekomen. Naar de toekomst zal de drukte nog toenemen, want ter hoogte van de Groendreef wordt nog een KMO-zone gepland en op de terreinen van KSV hoopt men een multifunctioneel sportcomplex te ontwikkelen. Met de rechttrekking van de N42 zal de verkeersstroom richting Walloni ë nog intenser worden. En wat zal de invloed van de eventuele invoering van het rekeningrijden zijn? Leefbaar? Patrick Coone (N-VA) maakt zich zorgen: ‘Mobiliteit en leefbaarheid zijn begrippen die zeer nauw met elkaar verbonden zijn. Wie hier in Over- en Nederboelare woont, ondervindt dat dagelijks aan den lijve. Iedereen begrijpt dat een doorstroom van ongeveer 10.000 vrachtwagens per maand niet leefbaar is.’

Door het centrum van Overboelare dendert zwaar verkeer terwijl de weg daar eigenlijk niet geschikt voor is. Doordat de baan te smal is, rijden zware vrachtwagens bijna permanent op het fietspad. Armand Matthijs (Rebus) wijst erop dat de veiligheid van de zwakke weggebruikers op de Astridlaan ernstig in het gedrang is.

Extra verkeersdrukte door de nieuwe sporthal
De nieuwe sporthal aan de Veldmuis zorgt voor extra verkeersellende. Uit onderzoek door onze redactie blijkt duidelijk dat de parkeermogelijkheden de behoefte niet kunnen dekken. Wagens gaan blind parkeren of op plaatsen voor gehandicapten staan. Dit leidt soms tot chaotische taferelen op de parking rond de sporthal en aan de aansluiting van de Felicien Cauwelstraat met de Astridlaan. Ook leiden de beperkte parkeermogelijkheden aan S-Bikes voor zorgwekkende taferelen voor fietsers.

Patrick Coone roept het Agentschap Wegen en Verkeer op tot actie. Coone denkt aan het inzetten van slimme camera’s en trajectcontroles. ‘Als we de snelheid kunnen terugdringen naar 50 km/h, zetten we al een stap in de goede richting.’ Te hoog, vindt een aantal bewoners van Nederboelare. De snelheid op de Astridlaan mag gerust teruggebracht worden tot 30 km/h. Heel wat inwoners langs de Astridlaan wijzen op de hoge concentraties fijn stof en de hoge lawaaihinder. ‘De verkeersellende op de Astridlaan zorgt voor heel wat stress en overlast.’

De parking van de nieuwe sporthal staat overvol.

Heraanleg Astridlaan
Maar of boven vermelde maatregelen zullen volstaan, is zeer de vraag. Volgens Armand Matthijs (Rebus) is er dringend nood aan een tunnel of een brug over de Astridlaan om de zwakke weggebruiker veilig aan de andere kant te brengen. Anderen opperen het idee om een ringweg rond Geraardsbergen aan te leggen.

Sinds geruime tijd zijn er plannen om de Astridlaan heraan te leggen. Er zijn reeds meerdere plannen voor de herinrichting van de Astridlaan. De dorpsraad Nederboelare: ‘De startnota door verkeers- en stedenbouwkundigen opgesteld, voorziet in een opdeling van de weg in beide richtingen als volgt: een ruim voetpad, parkeerstrook, fietspad met uiteindelijk een rijweg. Een hoofdzakelijk aaneengesloten middenberm dient als scheiding met de andere rijrichting.’

De enige kruispunten die overblijven zijn ‘de kruislichten met de Zonnebloemstraat, een keerbeweging voor personenwagens ter hoogte van de Gemeentestraat en een aangepaste rotonde aan de Geuzenhoek.’ Voor de winkels Aldi, Krefel en Brantano wordt een doorsteek door de middenberm voorzien voor het verkeer komende van Lessen. Ook komen er extra doorsteken ter hoogte van de Marktweg, de Oudenaardsestraat, site Delhaize en de Reepstraat. Wat verandert er dan eigenlijk ten gronde?

‘Geen reactie op onze voorstellen.’
Voor o.a. de dorpsraad Nederboelare gaat het voorstel niet ver genoeg. Aan de Agentschap Wegen en Verkeer deden ze het voorstel om het kruispunt de Vier Wegen en de N42 in Overboelare mee in het veiligheidsplan op te nemen. Een reactie bleef uit: ‘Tot op heden, een jaar later, kregen we geen offici ële reactie.   M éér nog… op onze vraag om voorlopig beschermende maatregelen naar de stappers en trappers toe werd nog niet gereageerd.’

De dorpsraad Nederboelare wordt steeds meer geconfronteerd met de vraag of de ‘vele functies van wonen, werken en winkelen nog te combineren zijn met doorgaand verkeer dat sedert de invoering van het rekeningrijden een exponenti ële toename kende?’ Het debat is zeker nog niet ten einde.

Plannen voor de heraanleg van de Astridlaan van de Geuzenhoek (boven)
tot aan de Vier Wegen (onder).

Fernand van Timpont: ‘De veiligheid van de zwakke weggebruiker staat centraal.’
Volgens Fernand Van Trimpont — schepen van Mobiliteit — heeft de stad de ambitie om de herinrichting van de Astridlaan in het meerjarenplan 2020-2025 laten opnemen. De uitwerking zal gebeuren in samenwerking met het Agentschap Wegen en Verkeer. ‘De veiligheid van de trage weggebruikers krijgt prioritaire aandacht.’ Ook komt er een grondige verkeersanalyse van het kruispunt aan de Vier Wegen.

Ook de trage wegen krijgen de komende jaren de aandacht van het stadsbestuur. Diverse werkgroepen zijn, met medewerking van Het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, aan de slag met de opmaak van het trage wegenplan. Op basis van een adviesnota wordt er — volgens Fernand Trimpont — een actieplan per deelgemeente opgesteld.

Ook alternatieve routes zijn onderwerp van dit verhaal. Vanuit het bestuur wordt maximaal gestreefd naar het functioneel verbinden van de dorpskernen van de deelgemeenten met elkaar en met het stadscentrum.  ‘Momenteel wordt reeds 80 kilometer trage wegen onderhouden.’

Van Trimpont: ‘Met de lokale politie voeren we een doorgedreven samenwerking in de strijd tegen verkeersoverlast en werken we samen rond verkeersveiligheid op onze wegen. We pakken het onaangepast rijgedrag van bestuurders aan. Ook het parkeren op het voet- en fietspad of op plaatsen die de zichtbaarheid of veiligheid van de zwakke gebruiker in het gedrang brengt, is een belangrijk aandachtspunt.’

Julien Borremans