Sportcomplex Sportkring 2020 aan de Molendreef komt er (voorlopig) niet

Nederboelare. De Raad voor Vergunningenbetwistingen fluit de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen terug. Er komt voorlopig geen sportcomplex aan de Molendreef te Nederboelare. Het dossier vertoont grote gebreken. De provinciale omgevingsambtenaar moet een nieuw verslag maken. Er komt een hoorzitting en de deputatie neemt binnen de drie maanden opnieuw een beslissing. Paul Waegemans vindt deze ontwikkeling ‘een spijtige zaak’, ‘doch we wensen de uitspraak grondig te bestuderen alvorens eventueel te reageren’. Gemeenteraadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) spreekt van een gemiste kans en stelt zich de vraag of ‘de partijbelangen niet de overhand namen boven goed en zorgvuldig bestuur’.

Niettegenstaande het negatief advies van de provinciale omgevingsambtenaar verleende de deputatie van Oost-Vlaanderen toch een omgevingsvergunning voor het sportcomplex voor Sportkring 2020 aan de Molendreef te Nederboelare. Enkele omwonenden trokken daarop naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de beslissing teniet te doen en trokken aan het langste eind.

Het dossier vertoont ernstige gebreken
De Raad geeft de buurtbewoners gelijk en stelt onder andere dat de MER-screeningsnota (milieueffectenrapportage) – ingediend door de aanvrager Paul Waegemans – in tegenstrijd is met de conclusies van het verslag van de provinciaal omgevingsambtenaar. Dit verslag was bijzonder ongunstig voor de bijkomende verkeersdynamiek en de daarbij horende luchtverontreiniging, geluids- en mobiliteitshinder. Bovendien is het dossier onvolledig, wat de provinciaal omgevingsambtenaar ook al opgemerkt had.

De Raad volgt het standpunt van de provinciaal omgevingsambtenaar die stelt dat het dossier drie pijnpunten kent: de inpasbaarheid van het project in de omgeving qua schaal en ruimtelijke impact, de mobiliteit en de ruimtelijke visie voor de ontwikkeling van het omliggend recreatiegebied.

De Raad stelt vast dat voor een gebouw met een dergelijke omvang – ingeplant in een open landschap aan de rand van een uitgestrekt landschappelijk waardevol gebied – geen inbuffering voorzien is. De mobiliteitsproblematiek is niet opgelost. Het inrichten van de Molendreef als fietsstraat biedt geen soelaas. Bovendien is er een ernstige parkeerproblematiek.

Op basis van het arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen moet de provinciaal omgevingsambtenaar een nieuw verslag maken. Er komt ook een nieuwe hoorzitting en de deputatie neemt binnen de 3 maanden een nieuwe beslissing.

De buurtbewoners trekken voorlopig aan het langste eind en hebben alvast de negatieve verslagen van de provinciaal ambtenaar en de Raad voor Vergunningsbetwistingen op zak.

Partijbelangen
Paul Waegemans vindt deze ontwikkeling ‘een spijtige zaak’, ‘doch we wensen de uitspraak grondig te bestuderen alvorens eventueel te reageren’.

Gemeenteraadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief) betreurt de gang van zaken en spreekt van een gemiste kans. ‘Ik maak mij dan ook de bedenking dat burgemeester De Padt, ervaringsdeskundige in dossiers ruimtelijke ordening, hier alweer tekortschiet.  Samen met de dienst Stedenbouw mismeesterde hij dit dossier.’ Stéphan Bourlau stelt zich de vraag of ‘de partijbelangen niet de overhand namen boven goed en zorgvuldig bestuur’.

‘Bovendien werden de gemeenteraad geconfronteerd met een aanpassing van het meerjarenplan waarbij een doorgeeflening van 3,5 miljoen euro werd ingeschreven ten gunste van KSV.  Voorafgaand werd gezegd dat het kostenplaatje ingevuld werd door investeerders en er geen steun nodig was van het stadsbestuur’, vult raadslid Bourlau aan.

De voorman van Het Alternatief staat zeker niet afwijzend t.o.v. het sportcomplex: ‘Ik steek niet onder stoelen of banken dat ik als ex-speler, jeugdtrainer en gewezen bestuurslid van KSV aanvankelijk gewonnen was voor dit project. Bovendien ervaar ik als inrichter van muziekevenementen hoe schaars goed ingerichte fuif-/danszalen in onze stad zijn.  Uiteraard moet je rekening houden met de verzuchtingen en bezwaren van de buurtbewoners.  Uit een eerder negatief advies blijkt dat de mobiliteit rond dit project problematisch is en er aanpassingen nodig waren. De Trambaan zou daarin een deel van de oplossing kunnen zijn, maar burgemeester De Padt verkoos om een gedeelte van deze weg openbaar te verkopen, wat heel het project hypothekeerde.’

Julien Borremans

X