De raadsleden CD&V- N-VA van Oosterzele

Kartel CD&V / N-VA presenteert haar beleidsprogramma

Na een grondige voorbereiding en een veelvoud aan gesprekken tussen beide kartelpartijen, is er een beleidsprogramma voor de legislatuur 2019-2024. De meerderheid heeft een duidelijk beleidsplan voor het bestuur, de administratie en de bevolking. De verschillende initiatieven zijn geclusterd in acht speerpunten: een veilig, effici ënt, ondernemend, leefbaar, landelijk, sociaal, sportief en participerend Oosterzele.

Burgemeester Johan Van Durme: ‘Fietsdiefstal blijft een plaag op ons grondgebied. We moeten dit probleem kordaat en daadkrachtig aanpakken. We zullen een groot cameranetwerk onder de naam ‘Havik’ uitrollen over het grondgebied. het systeem kost 911.000 euro, we werken hierbij nauw samen met de politiezone. Het is belangrijk dat we investeren in een duurzaam en kwaliteitsvol cameranetwerk. Deze camera’s zijn gemakkelijk in gebruik en worden regelmatige geüpdatet. Daarnaast kunnen ze naast fietsdiefstal eveneens vandalisme, diefstal, sluikstorten, nummerplaten en criminaliteit registreren. In september komt een bijkomende uitleg over dit systeem. Naast veiligheid, blijft milieu mijn stokpaardje. Ons DIFTAR-systeem heeft reeds de afvalberg aanzienlijk verminderd. Samen met Ilva moeten we blijven streven naar een propere omgeving. Ten slotte blijven we waken over het zwerfvuil. Hierbij kan ons cameranetwerk een grote rol spelen. Daarnaast blijven we de vrijwilligers ondersteunen.’

Elsy De Wilde; schepen van sport, feestelijkheden, communicatie en jeugd: ‘We moeten de dienstverlening van Oosterzele voor iedereen toegankelijk maken, zowel online als offline. We zullen investeren in onze website en het E-loket. Met de ‘I-school’ kunnen ouders hun kinderen inschrijven voor scholen en sportkampen. Offline blijven we inzetten op de front- en backoffice. We willen de wachttijden aan de balies aanzienlijk doen verminderen en dienstoverschrijdend werken. Voor onze jeugd investeren we in jeugdkampen, een buitenspeeldag en jongerenparticipatie. Wij willen alle jongeren betrekken bij ons beleid en zullen hen regelmatig bevragen over initiatieven zoals een skatepark. We willen de niet-georganiseerde jeugd betrekken door middel van een jeugdraad en een kinderen-gemeenteraad. Voor de sportieve Oosterzelenaar hebben we een langetermijnvisie, een sportreglement en een subsidieaanvraag ontwikkeld. Daarnaast zullen we een sportcoördinator aanstellen. De feestende Oosterzelenaar kan dan weer rekenen op initiatieven zoals de recente infomarkt voor nieuwe inwoners en parkconcerten.’

Christ Meuleman; schepen van openbare werken, mobiliteit, klimaat en patrimonium: ‘Het verantwoord gebruik van de fiets moet gestimuleerd worden. We ondersteunen initiatieven voor sensibilisering van fietsgebruik voor specifieke doelgroepen zoals kinderen, gebruikers van elektrische fietsen en ouderen. We zorgen voor een infrastructuur die uitnodigt tot fietsgebruik. Zo zetten we onder andere de komende jaren in op verbinding Balegem — Windeke // Windeke — Moortsele en plannen verder richting Gent. De gemeente geeft het goede voorbeeld en zet in op fietsgebruik voor de eigen werking. Hierbij aansluitend zetten wij verder in op snelheidsremmende of repressieve maatregelen in straten waar snelheidsregimes overtreden worden. Wijzigingen in de mobiliteit ter verhoging van de verkeersveiligheid worden kort opgevolgd in samenspraak met de bewoners en gebruikers alsook ge ëvalueerd en indien gewenst bijgestuurd zoals bijvoorbeeld Kattenberg, Streekt waar nu reeds bevragingen lopen. In de omgeving van scholen wordt de mobiliteit in het kader van de veiligheid onderzocht vb. schoolstraten, een “kiss- en ridezone’, snelheidscontrolesysteem (Landskouter). Bij het vervangen van het gemeentelijk wagenpark gaan wij waar mogelijk voor elektrische en/of CNG wagens. Ten slotte blijven we inzetten op het klimaat en de openbare groene ruimte.

Orville Cottenie; schepen van lokale economie, toerisme en dierenwelzijn: ‘Onze lokale economie is uitermate belangrijk. Oosterzele telt 253 ondernemingen en 10% van onze bevolking is zelfstandig. Wij willen een ondernemersloket oprichten, starters begeleiden, een ambtenaar lokale economie aanstellen, een detailhandelsplan in samenwerking met Provincie Oost-Vlaanderen uitwerken en lokaal ondernemerschap stimuleren. Toerisme kan hierbij een economische troef zijn. We blijven investeren in onze lokale troeven. We blijven onze prachtige gemeente in de kijker zetten. Denk maar aan een heus wandelwalhalla met sneukeltochten, wandeltochten, trage wegen en een heel resem aan fietsmogelijkheden. We blijven inzetten op dierenwelzijn door onder andere een kattenbeleid, een hondenloopweide en geluidsarm vuurwerk. Ten slotte heb ik de eer om het nieuwe gemeentecentrum voor Oosterzele te introduceren. We zullen de VRV-site aankopen met het oog op een maximale integratie en optimalisering van de bestaande gemeentelijke diensten en infrastructuren (gemeentehuis + OCMW). Hierbij is er een herlokalisatie van de gemeenteloodsen en de cel wijkpolitie. De grond biedt eveneens tal van mogelijkheden zoals een polyvalente ruimte voor startende ondernemers en een ecoshop.’

Els De Turck, schepen van ruimtelijke ordening, sociale zaken en land- en tuinbouw: ‘We zullen de korte-keten opwaarderen. Ook land- en tuinbouw behoort hiertoe. Via een jaarlijkse activiteit brengen we de inwoners op de land- en tuinbouwbedrijven om hen zo kennis te laten maken met de producent en korte keten te stimuleren. We blijven verder inzetten op ondersteuning van kansarmen door het nemen van kleine haalbare maatregelen die het energieverbruik in de woning kunnen verbeteren. We blijven inzetten op het ouderenbeleid via de aanschaffing van het busje van de minder mobielen centrale. Op die manier kunnen we ouderen actief houden en laten deelnemen aan gemeentelijke initiatieven en activiteiten, met de bedoeling om langer thuiswonen en vereenzaming tegen te gaan. De gemeente Oosterzele heeft opnieuw het charter Gezonde Gemeente ondertekend en is ingestapt in het project “Bewegen op verwijzing”. Op verwijzing van de huisarts kan je een afspraak maken met onze bewegingscoach. Iedereen kan hier gebruik van maken, voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming is er zelfs een speciaal tarief. Ten slotte blijven we de adviesraden actief betrekken in het gemeentelijk bestuur met het oog op de toekomst.’

Marleen Verdonck; schepen van Cultuur, deeltijds kunstonderwijs en financi ën: ‘Wij zullen met de centen van de burger omgaan als een goed huisvader, wij gaan na of de voorgestelde oplossingen economisch de beste zijn en of we bij aankopen waar krijgen voor ons geld . Wij willen zuinig besturen met het opzet een correcte dienstverlening te bieden tegen de goedkoopste prijs. Daarenboven streven wij naar de opmaak van een nieuw organogram waarin een maximale, correcte en klantgerichte dienstverlening voor de burger voorop staat. Wij zorgen verder voor een kwaliteitsvol kunstonderwijs als vestigingsplaats van de academie voor muziek, woord en dans te Zottegem. Wij richten met de gemeenten van de vroegere route 42   een projectvereniging Route 42 op in het kader van het decreet bovenlokale cultuurwerking. Waarin onze bib, de dienst cultuur en GC De Kluize de partners zijn.’

 

 

X