Gemeenteraad Lierde : Open VLD deed stof opwaaien.

Voor de opwaardering van de sportzolder ontvangt basisschool De Kei van Vlaamse Ministers Philippe Muyters (o.a. Sport) en Hilde Crevits (Onderwijs) een mooie subsidie van 170.000€.

Schepen De Ville (o.a. sport) stelde het project voor. Op een louter informatieve vraag van raadslid Wastyn (sp.a) repliceerde hij echter zeer eigenaardig. Hij stelde zich vragen over de financi ële inbreng van de gemeente bij de realisatie van een project waarvan de eigenaar wel mee de vruchten plukt doch zelf generlei inbreng doet.

Burgemeester Soetens (CD&V) was ten zeerste verwondert van deze reactie daar schepen De Ville toch van bij aanvang (CBS van 17/12/2014) bij dit project betrokken was en nooit deze gang van zaken in vraag stelde.

Gemeenteraadsvoorzitter Melissa Dooms (Centrumlijst) verklaarde daarop het standpunt van haar fractie: “Wij zijn uiteraard voorstander van een extra accommodatie voor o.a. de dansverengingen in Lierde want er is hier wel nood aan. De subsidie die we hiervoor ontvangen van de Vlaamse Overheid is mooi meegenomen, maar vraagt ook een eigen inbreng van de gemeente van minimum 150.000 euro en daar hebben wij toch enkele bedenkingen bij. Het is namelijk jammer dat wij hiervoor een tweede maal (de eerste maal was voor de sporthal) met gemeenschapsgeld investeren in een eigendom die niet van de gemeente is, terwijl de eigenaar nu zelf geen financi ële inbreng doet, maar er toch vruchten van draagt. Gezien de verdere opvolging van het dossier naar het college van burgemeester en schepenen gaat, vraag ik het schepencollege om verder te bekijken hoe de financiering evenwichtiger kan verlopen en hoe de beschikbaarheid voor de gemeente kan verhoogd worden. Ook fractieleden van De Derde Partij en sp.a bleken een gelijkaardige mening te hebben.”

De Open Vld fractie heeft dit dossier uiteindelijk mee goedgekeurd, maar deed wel wat stof opwaaien.