David Larmuseau: ‘Aanleg geveltuin mogelijk aan de hand van eenvoudige procedure.’


Geraardsbergen. ‘In het kader van de optimalisering van het woningbestand en de kwaliteit van wonen worden komende maanden een geheel van maatregelen aan de gemeenteraad ter goedkeuring voorgelegd’, zegt schepen van Sociale Zaken, Welzijn en Wonen David Larmuseau. ‘De aanleg van geveltuinen is hier één van. Het Lokaal Bestuur van Geraardsbergen maakt de aanleg hiervan mogelijk voor iedereen woonachtig op het gehele grondgebied van Geraardsbergen – centrum en alle deelgemeenten – aan de hand van een eenvoudige procedure.’

Wat wordt bedoeld met geveltuin: een aanplanting van groen op het openbaar domein, in volle grond of in een bak, gelegen tegen een gevelmuur die zich bevindt op de grens met het openbaar domein of de openbare weg.De aanvrager is diegene die de aanvraag voor de aanleg van een geveltuintje indient, zijnde de eigenaar van het pand of de huurder/gebruiker met schriftelijke toestemming van de eigenaar van het pand.

Voor gebouwen die als monument zijn geklasseerd of die op de inventaris van bouwkundig erfgoed staan, is een advies nodig van de Erfgoedcommissie van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen.Het reglement treedt in werking op 2 september 2020 en geldt tot 31 december 2025.

Voorwaarden aanleg geveltuin
Wat zijn de voorwaarden voor de aanleg van een geveltuin?
Vooreerst is de aanleg van een geveltuin mogelijk mits voldaan wordt aan volgende voorwaarden:

  1. de diepte van de geveltuin bedraagt maximaal 30 cm gemeten vanaf de voorgevellijn,
  2. in alle gevallen moet de obstakelvrije loopweg minstens één meter zijn,
  3. de minimale obstakelvrije hoogte van 2,10 meter moet op elk trottoir aangehouden worden,
  4. de geveltuin blijft op een afstand van minimaal 50 cm verwijderd van de scheidingslijn met de buren,
  5. de plantengroei moet zich beperken tot de gevel van het gebouw waarvoor een aanvraag tot aanleg geveltuin werd gedaan,
  6. klimop en andere sterk woekerende planten zijn niet toegelaten gezien het risico op beschadiging van de gevels en regenafvoer,
  7. de beplanting van de geveltuin bestaat bij voorkeur uit inheemse soorten. De plantenkeuze moet van die aard zijn dat deze geen schade kan berokkenen aan medeburgers en boven- en ondergrondse constructies. De plantenkeuze wordt bij de aanvraag gevoegd en wordt door het lokaal bestuur Geraardsbergen mee ge ëvalueerd met de aanvraag zelf.

 Geveltuin: op kosten van de stad
Verder kan de aanleg van een geveltuin door het lokaal bestuur Geraardsbergen om veiligheidsredenen geweigerd worden indien de voetpaden te smal zijn, indien uit de plannen van de nutsmaatschappijen blijkt dat er te veel en/of te ondiepe leidingen en/of kabels in de plantzone liggen, indien een uitzicht beschermd is, ….

De aanleg van de geveltuin gebeurt door en op kosten van het Lokaal Bestuur Geraardsbergen. Deze werken omvatten het maken van de plantput tot op maximaal 0,40 m diepte met inbegrip van de opbraak en afvoer van de bestaande verharding, het plaatsen van een afboording en het afwerken/aansluiten van de bestaande verharding. Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen draagt eveneens de kosten voor het aanvragen van de nodige plannen met betrekking tot de ligging van leidingen en kabels bij het Kabel en Leidingen Informatie Portaal (KLIP).

De aanvulling van de plantenbak, de aanplant en het onderhoud van de geveltuin vallen ten laste van de aanvrager. De geveltuin moet zodanig onderhouden worden dat het geheel geen hinder of gevaar vormt voor voetgangers of andere weggebruikers. Men zal een aanvraag kunnen doen via een ingevuld formulier of online via het thuisloket van de stad.

David Larmuseau: ‘Ik ben tevreden dat dit initiatief dinsdag 1 september op de gemeenteraad positief onthaald werd.’