Gemeente Horebeke zet zich in voor duurzaamheid, klimaat en energie

De afgelopen 2 jaar heeft de gemeente Horebeke sterk ingezet voor het klimaat en de gevolgen van klimaatverandering. In juni vorig jaar werd alvast het Riviercontract van het stroomgebied van de Zwalmbeek ondertekend. Sinds dan wordt gewerkt aan een duurzame vermindering van de overstromingsrisico’s in het stroomgebied van de Zwalmbeek. Dit vertelt schepen Hendrik Blommaert.

“September vorig jaar ondertekende de gemeente het Lokaal Energie- en Klimaatpact waardoor een deel van de klimaatplannen en -acties 50% gesubsidieerd kunnen worden tot 2030! De focus van dit engagement ligt hierbij op vergroening, renovatie en hernieuwbare energie, koolstofvrije deelmobiliteit en droogteproblematiek. In samenwerking met Hydroscan en Farys werd begin dit jaar het hemelwaterplan afgerond en goedgekeurd door de gemeenteraad

Dit hemelwaterplan moet een kapstok bieden om de gemeente water robuuster te maken waarbij gestreefd wordt om het risico op wateroverlast en droogte te verminderen. Eind mei werd het klimaatplan 2021-2030 ingediend via de Europese website van het Burgemeestersconvenant.

Het klimaatplan werd opgemaakt door Zero Emission Solutions en Sumaqua, in samenwerking met de Provincie Oost-Vlaanderen. De gemeente engageert zich om tegen 2030 de CO2-uitstoot te reduceren met minstens 40% tov 2011. Bovendien engageert de gemeente zich om maatregelen te nemen tegen wateroverlast, droogte, hitte, erosie en verlies aan biodiversiteit.

Overgaan tot actie! Momenteel is 90 % van de Openbare verlichting VERLED in Horebeke,  tegen eind dit jaar zal de openbare verlichting bijna  volledig zijn VERLED ( de eerste gemeente in Vlaanderen ). Vermoedelijk zal het hele grondgebied begin volgend jaar volledig  VERLED zijn, een primeur in Vlaanderen!

Ruim 8 jaar geleden werd een masterplan plan Openbare Verlichting opgemaakt en werden

de Openbare verlichting gedoofd tussen 22 u en 6u ‘smorgens . Deze brandregimes werden in onderling overleg met de buurgemeenten op mekaar afgestemd

Inwoners konden dit voorjaar deelnemen aan de groepsaankoop zonnepanelen (Provincie Oost- Vlaanderen) en regentonnen (SOLVA). In Zuid-Oost-Vlaanderen scoorde Horebeke procentueel gezien het best voor deze groepsaankoop zonnepanelen!

In kader van het Riviercontract Zwalmbeek werden alvast volgende acties uitgevoerd:

Zwerfvuil in de waterlopen en op de oevers van de grachten

Op het een gemeentelijk meldpunt (info@horebeke.be  kunnen de inwoners terecht  met meldingen m.b.t. alle waterlopen.

Er zal een jaarlijkse een gemeente-overschrijdende zwerfvuilactie plaatsvinden met focus op de waterlopen en hun oevers.

Er werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met SOLVA om gedeeltelijk een handhavingsmedewerker aan te stellen. Ongepast gebruik van oever(zone)s kunnen hierdoor aangepakt worden.

In samenwerking met de Provincie wordt een stedenbouwkundige verordening opgemaakt wanneer men wil bouwen in overstromingsgevoelig gebied wil ontmoedigen.

De VMM onderzoekt of een uitbreiding van het reeds bestaande gecontroleerde overstromingsgebied ter hoogte van de Meersestraat en Boekelbaan mogelijk is. Op deze manier zal wateroverlast woningen langs de Smarre significant verminderd worden.

In samenwerking met Het Steunpunt Erosie wordt de aanleg van kleinschalige dammen uit natuurvriendelijke materialen en kleinschalige bufferbekkens in het stroomgebied van de Peerdestokbeek gestimuleerd. De gemeente Horebeke engageert zich om erosiemaatregelen te nemen aan de Kromstraat, Rokegem en de Materstraat.”